Giới thiệu

Ngày 06-08-2013

Phòng Công tác Học sinh, Sinh viên

ThS. Trần Minh Trường

Chức vụ: Trưởng phòng

Email: mtruongtn@gmail.com

Điện thoại: 0982403173                                  

                    

 

 

ThS. Trương Đức Cường

Chức vụ: P. trưởng phòng

Email: naotevol@gmail.com

Điện thoại: 0912864919
                     

 

 CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ PHÒNG

I- CHỨC NĂNG:

Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác chính trị, tư tưởng, văn hóa, xây dựng môi trường giáo dục, hình thành nhân cách và phẩm chất đạo đức cho HHSV. Quản lý và tổ chức thực hiện các họat động giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, công chức và công tác đánh giá rèn luyện HSSV. Thực hiện các chế độ chính sách cho HSSV.

II- NHIỆM VỤ:

1. Lập và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức; các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao; phòng chống ma túy và tệ nạn xã hội trong trường.

2. Nắm bắt kịp thời tình hình tư tưởng của CBVC và HSSV để đề xuất các chủ trương, biện pháp và kế hoạch giáo dục chính trị tư tưởng. Tổ chức học tập nghị quyết, đường lối, chính sách của Đảng, sinh họat chính trị đầu khóa, cuối khóa và đầu năm học cho cán bộ và sinh viên.

3. Tổ chức và phối hợp triển khai thực hiện công tác đánh giá điểm rèn luyện HSSV theo các quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

4. Phối hợp với Công đoàn, Đoàn TNCSHCM, Hội sinh viên trường tổ chức các họat động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao; các họat động xã hội, từ thiện, đền ơn đáp nghĩa; các họat động phòng chống ma túy và tệ nạn xã hội.

5. Phối hợp với các đơn vị giải quyết kịp thời các chế độ, chính sách đối với HSSV; đầu mối tiếp nhận và giải quyết các học bổng, trợ cấp cho HSSV chính quy.

6. Quản lý và lưu trữ hồ sơ HSSV, cập nhật số liệu và chịu trách nhiệm về việc thông tin, báo cáo số lượng HSSV trong toàn trường. Tổ chức quản lý và cấp phát bằng tốt nghiệp theo quy chế của Bộ và quy định của trường.

7. Thường trực các Hội đồng liên quan đến HSSV: Khen thưởng - Kỷ luật HSSV; xét học bổng, trợ cấp xã hội cho HSSV. Tham gia các Hội đồng: xét lên lớp, lưu ban, ngừng học, thôi học của HSSV.

8. Soạn thảo trình Ban giám hiệu duyệt các quyết định: Khen thưởng - Kỷ luật HSSV; xét học bổng, trợ cấp xã hội cho HSSV; quyết định danh sách nhập học các lớp, các khóa và quyết định cho thôi học của HSSV.

9. Xây dựng và tổ chức thực hiện các phương án giữ gìn an ninh trật tự và bảo vệ tài sản của tập thể, cá nhân trong phạm vi nhà trường. Đầu mối phối hợp với các đơn vị , công an, chính quyền địa phương trong các hoạt động giữ gìn an ninh trật tự, trị an, an toàn xã hội trong khuôn khổ nhà trường.

10. Đầu mối để liên hệ, tư vấn và giới thiệu việc làm cho HSSV ra trường. Thực hiện nhiệm vụ khảo sát, tổng hợp tình hình việc làm của HSSV và các ý kiến phản hồi của các tổ chức cá nhân sử dụng lao động là HSSV của trường.

11. Làm thẻ cho HSSV các hệ đào tạo. Xác nhận các loại giấy tờ cho HSSV liên hệ công tác, việc làm, xin hưởng các chế độ ưu đãi...

12. Quản lý và sử dụng có hiệu quả lao động, cơ sở vật chất và các phương tiện thiết bị được nhà trường giao.

Tập thể Cán bộ - Giảng viên phòng Công tác - HSSV

 

TỔ CHỨC NHÂN SỰ PHÒNG CÔNG TÁC - HSSV

Họ và tên

Chức vụ 

Điện thoại 

Email 

ThS. Trần Minh Trường

Trưởng phòng

0982403173

mtruongtn@gmail.com

ThS. Trương Đức Cường

Phó trưởng phòng

0912864919

naotevol@gmail.com

1. Bộ phận văn phòng                                                          3746652

ThS. Trương Đức Cường

Phó trưởng phòng

0912864919

naotevol@gmail.com

Trần Thị Hiền

Chuyên viên

01247775062

nguyenthihienchinh1983@gmail.com

Nguyễn Lệ Thanh

Chuyên viên

0979147219

lethanh.cthssv@gmail.com

Nguyễn Thị Lan Phương

Chuyên viên

0919894853

nguyenthilanphuong87@gmail.com

Nguyễn Phương Thảo

Chuyên viên

   

2. Tổ bảo vệ                                                                           3856455

Phạm Hữu Huân

Tổ trưởng

0913435315  


Nguyễn Tiến Thịnh

Nhân viên

0975976613


Dương Mạnh Hùng

Nhân viên

0913793134


Nguyễn Thị Hoài Thu

Nhân viên

01666019634


Nguyễn Hữu Thọ

Nhân viên


 

Đặng Thị Duyên

Nhân viên

01653970779


3. Ban QL Khu nội trú 

ThS. Trương Đức Cường

Trưởng ban QL

0912864919

naotevol@gmail.com

ThS. Nguyễn Xuân Vinh

Phó ban QL

 0987123665

 

Vũ Minh Nguyệt

Nhân viên

0948034290

minhnguyet@tntec.edu.vn

Vũ Thị Ngọc Bích

Nhân viên

0982041384


Nguyễn Hải Yến

Nhân viên

0983680326

nguyenhaiyen@tntec.edu.vn

Trần Tuấn Anh

Nhân viên

0985693249

achoe2410@gmail.com

Các bài liên quan