Giới thiệu

Ngày 15-08-2013

Khoa Kinh tế&QTKD

 

 

ThS. Trần Lê Duy    

Chức vụ: Trưởng khoa       

Email: leduy.edu@gmail.com

Điện thoại: 0912 710017