Đào tạo

Ngày 15-09-2015

Hệ cao đẳng nghành tiếng Hàn Quốc

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH TIẾNG HÀN QUỐC 

(Đào tạo theo niên chế)

* Học kỳ I:

TT 

Tên môn học/ học phần

S ĐVHT

S tiết

1

Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lê nin I

3

45

2

Pháp luật đại cương

3

45

3

Ngữ âm tiếng Hàn

3

45

4

Tiếng Hàn nghe 1

4

60

5

Tiếng Hàn đọc 1

4

60

6

Tiếng Hàn  nói 1

4

60

7

Tiếng Hàn viết 1

4

60

8

Giáo dục thể chất *

6

  90

 

Tổng cộng (không tính GDTC)

25

375

*Học kỳ II:

TT

Tên môn học/ học phần

S ĐVHT

S tiết

8

Tin đại cương

4

60

9

Anh văn 1

5

75

10

Tiếng Việt thực hành

3

45

11

Tiếng Hàn đọc 2

4

60

12

Tiếng Hàn nói 2

4

60

13

Tiếng Hàn nghe 2

4

60

14

Tiếng Hàn viết 2

4

60

15

Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lê nin II

3

45

 

Tổng cộng

31

465

 *Học kỳ III:

TT

Tên môn học/ học phần

S ĐVHT

S tiết

16

Giáo dục Quốc phòng *

10

150

  17

Anh văn 2

5

75

18

Tiếng Hàn nghe 3

4

60

19

Tiếng Hàn đọc 3

4

60

20

Tiếng Hàn  nói 3

4

60

21

Tiếng Hàn viết 3

4

60

 

Tổng cộng (không tính GDQP)

21

315

 *Học kỳ IV:

TT

Tên môn học/ học phần

S ĐVHT

S tiết

22

Đường lối cách mạng của Đảng CSVN

4

60

23

Cơ sở văn hóa Việt Nam

3

45

24

Tiếng Hàn nghe 4

4

60

25

Tiếng Hàn đọc 4

4

60

26

Tiếng Hàn nói 4

4

60

27

Tiếng Hàn viết 4

4

60

28

Lý thuyết biên - phiên dịch

 5

75

 

Tổng cộng

28

420

 *Học kỳ V:

TT

Tên môn học/ học phần

S ĐVHT

S tiết

29

Hàn Quốc học 1

3

45

30

Tư tưởng Hồ Chí Minh

3

45

31

Phiên dịch tiếng Hàn 1

4

60

32

Biên dịch tiếng Hàn 1

4

60

33

Soạn thảo văn bản và Hợp đồng kinh tế

3

45

34

Quản trị doanh nghiệp

3

45

35

Hàn Quốc học 2

3

45

36

Học phần tự chọn

3

45

 

Tổng cộng

26

390

*Học kỳ VI:

TT

Tên môn học/ học phần

S ĐVHT

S tiết

37

Kinh tế Hàn Quốc

3

45

38

Phiên dịch tiếng Hàn 2

4

60

39

Biên dịch tiếng Hàn 2

4

60

40

Báo cáo Thực tập tốt nghiệp

4

60

41

Thi tốt nghiệp

8

120

 

Tổng cộng

23

345

 

 

                  

Các bài liên quan