Đào tạo

Ngày 15-09-2015

Hệ Cao đẳng ngành Tiếng Anh

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH TIẾNG ANH 

(Đào tạo theo niên chế)

 

* Học kỳ I:
STT Tên học phần Số ĐVHT Số tiết
1 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác- Lênin I 3 45
2 Tin học đại cương 4 60
3 Pháp luật đại cương 3 45
4 Tiếng Việt thực hành 3 45
5 Nghe - Nói 1 6 90
6 Đọc - Viết 1 6 90
7 Giáo dục thể chất 6 90
  Tổng số (không tính GDTC) 25 465
* Học kỳ II:  
STT Tên học phần Số ĐVHT Số tiết
1 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác- Lênin II 3 45
2 Tư tưởng Hồ Chí Minh 3 45
3 Nghe – Nói 2 6 90
4 Đọc – Viết 2 6 90
5 Ngữ âm thực hành  3 45
6 Tiếng Hàn 1 5 75
  Tổng số (không tính GDTC) 26 390
* Học kỳ III:
STT Tên học phần Số ĐVHT Số tiết
1 Giáo dục quốc phòng 10 150
2 Cơ sở văn hóa Việt Nam 3 45
3 Nghe – Nói 3 6 90
4 Đọc – Viết 3 6 90
5 Tiếng Hàn 2 5 75
6 Ngữ pháp thực hành 4 60
7  Lý thuyết dịch 3 45
  Tổng số (Không tính GDQP) 27 405
* Học kỳ IV:
STT Tên học phần Số ĐVHT Số tiết
1 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam 4 60
2 Nghe – Nói 4 6 90
3 Đọc – Viết 4 6 90
4 Từ vựng thực hành 3 45
5 Giao tiếp văn hóa 4 60
6 Thực hành dịch 1 6 90
  Tổng số: 29 435
* Học kỳ V:
STT Tên học phần Số ĐVHT Số tiết
1 Thực hành dịch 2 6 90
2 Tiếng Anh kinh tế 1 3 45
3 Tiếng Anh giao tiếp trong kinh doanh 4 60
4 Quản trị doanh nghiệp 3 45
5 Soạn thảo văn bản và hợp đồng kinh tế 3 45
6 Kỹ năng thuyết trình/ Giao tiếp thương mại liên văn hóa/ Tiếng Anh thư tín thương mại/ Tiếng Anh du lịch 3 45
  Tổng số 22 316
* Học kỳ VI:
STT Tên học phần Số ĐVHT Số tiết
1 Thực hành dịch 3 6 90
2 Tiếng Anh kinh tế 2 3 45
3 Thực tập tốt nghiệp 4 60
4 Thi tốt nghiệp 8 120
  Tổng số 21 330
                        

Các bài liên quan