Đào tạo

Ngày 15-01-2014

Hệ thống các văn bản về công tác Học sinh Sinh viên

1. Quy chế đào tạo 25, 43 và Quy chế đào tạo tín chỉ của Nhà trường. 

   - Quy chế 43 đào tạo Đại học và Cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ.

   - Quy chế 25 đào tạo Đại học và Cao đẳng hệ chính quy.

   - Quy chế đào tạo tín chỉ của Nhà trường.

2. Quyết định, quy định về quy trình thực hiện việc cấp phát văn bằng, chứng chỉ.

    - Quyết định về việc ban hành Quy định về học bổng khuyến khích học tập đối với HSSV hệ chính quy Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật

   -  Quyết định về việc ban hành Quy trình việc cấp phát văn bằng, chứng chỉ.

   -  Quy định về quy trình việc cấp phát văn bằng, chứng chỉ.

   - Quy trình đánh giá điểm rèn luyện của HSSV và gửi tin báo tin cho gia đình HSSV.

3. Quyết định về việc ban hành Quy định công tác Giáo viên chủ nhiệm -  Cố vấn học tập

4. Quyết định về việc ban hành Quy định quản lý và sử dụng Quỹ khuyến học

5. Hướng dẫn thực hiện chế độ miễn, giảm học phí và trợ cấp xã hội cho HSSV

Các bài liên quan