Đào tạo

Ngày 01-08-2013

Các quy định, quy chế về hoạt động Đào tạo

   1. Quyết định về việc ban hành Quy định việc tổ chức đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo phương thức tích lũy tín chỉ

  2. Quy chế đào tạo tín chỉ của Nhà trường

  3. Quyết định về việc ban hành Quy định quản lý, sử dụng hệ thống giảng đường

  4. QĐ về việc biên soạn, lựa chọn, thẩm định duyệt và sử dụng giáo trình

  5. QĐ về tổ chức thi lại_học lại_ học cải thiện điểm cho HSSV trong và ngoài ngân sách nhà nước

  6. QĐ về việc ban hành Quy định tổ chức thi lại _ học lại học cải thiện điểm cho HSSV

  7. QĐ v/v ban hành Quy định về công tác thực tập chuyên nghành thực tập nghề, thực tập cơ sở và thực tập tôt nghiệp

  8. QĐ đào tạo Cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ

Các bài liên quan