Giới thiệu

Ngày 09-09-2015

Trung tâm Thực hành - Thực nghiệm


ThS. Lương Anh Dân

Chức vụ:  Giám đốc

Email:luonganhdancdktkt@gmail.com

 Điện thoại: 0986390586                                                 
                                                 


   Trung tâm Thực hành, thực nghiệm trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật được tái thành lập theo Quyết định số: 1061 A/QĐ-CĐKTKT-TH ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế-Kỹ thuật, hoạt động theo hướng tự đảm bảo một phần kinh phí. Có chức năng và nhiệm vụ như sau: 

I. CHỨC NĂNG

   1. Tổ chức sản xuất, gia công, dịch vụ các mặt hàng thuộc lĩnh vực Cơ khí, Điện, Xây dựng và giao thông cho các cơ quan/tổ chức/các nhân có nhu cầu.

   2. Tổ chức đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ các ngành nghề liên quan đến các lĩnh vực được nhà trường và các khoa giao. 

   3. Các nhiệm vụ khác: Tổ chức thực hành/thực tập cho HSSV, 3 công khai, đảm bảo chất lượng, Công tác tuyển sinh...

II.  NHIỆM VỤ

1. Tổ chức sản xuất, gia công, dịch vụ các mặt hàng thuộc lĩnh vực Cơ khí, Điện, Xây dựng và giao thông cho các cơ quan/tổ chức/các nhân có nhu cầu.

   - Liên hệ với các cơ quan/tổ chức/các nhân có nhu cầu để đáp ứng yêu cầu sản xuất, gia công, dịch vụ.

   - Báo cáo BGH và tổ chức ký kết hợp đồng sản xuất và dịch vụ với đối tác.

   - Xây dựng kế hoạch, phân công công việc cho các nhân/tổ/nhóm, tổ chức thực hiện các hợp đồng dịch vụ đã được ký kết.

   - Triển Khai, theo dõi, kiểm tra giám sát các hoạt động đảm bảo theo đúng ttieesn độ, đảm bảo chất lượng.

   - Phối hợp tổ chức nghiệm thu, đánh giá số lượng và chất lượng công trình theo đúng nội dung hợp đồng đã ký kết.

   - Tổng kết rút kinh nghiệm, lên phương án phân phối đảm bảo công bằng khách quan theo đúng quy chế chi tiêu nội bộ của trung tâm và của nhà trường.  

2. Tổ chức đào tạo các ngành nghề liên quan đến các lĩnh vực dược nhà trường và các khoa giao. 

   - Đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp các chuyên ngành cơ khí, xây dựng và giao thông.

   -  Xây dựng và thực hiện kế hoạch giảng dạy, học tập, thực tập, phân công giờ giảng theo thời khóa biểu và tổ chức các hoạt động giáo dục và đào tạo khác theo chương trình, kế hoạch giảng dạy hàng năm của nhà trường.

   -. Thực hiện việc biên soạn chương trình, giáo trình, học liệu dạy nghề khi được phân công, tổ chức nghiên cứu đổi mới nội dung, cải tiến phương pháp giảng dạy nhằm nâng cao chất lượng đào tạo.

   - Thực hiện các hoạt động thực tập nghề theo chương trình đào tạo. Tổ chức sinh hoạt chuyên môn, nghiên cứu khoa học, ứng dụng kỹ thuật, công nghệ vào quá trình dạy học.

   - Xây dựng ngân hàng đề thi, chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện kế hoạch thi, kiểm tra kết thúc môn học, mô-đun tại đơn vị mình.

   - Xây dựng kế hoạch đề xuất mua sắm, bổ sung trang bị thiết bị, xây dựng định mức, đề xuất mua sắm vật tư, dụng cụ, thiết bị, phôi liệu thực hành. Quản lý, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị, các phòng, xưởng thực hành được giao theo quy định.

   - Quản lý, lưu trữ hồ sơ, sổ sách dạy - học theo quy định, thực hiện các hoạt động hành chính, giáo vụ thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của Khoa, Bộ môn.

   - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

3. Các nhiệm vụ khác: Tổ chức thực hành/thực tập cho HSSV, 3 công khai, đảm bảo chất lượng, tuyển sinh...

   - Tổ chức thực hành/thực tập cho HSSV những ngành nghề được nhà trường giao.

   - Tổ chức tuyển sinh theo vùng tuyển sinh được phân công và đảm bảo chỉ tiêu được giao.

   - Thực hiện công tác đảm bảo chất lượng giáo dục theo quy định, bao gồm việc thu thập và lưu trữ minh chứng, hình ảnh có liên quan.

   - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Nhà trường giao.

Tập thể CBGV Trung tâm Thực hành - Thực nghiệm

Các đảng viên Trung tâm Thực hành - Thực nghiệm (đứng phía sau) chụp ảnh lưu niệm cùng BCH Đảng bộ Nhà trường

TỔ CHỨC NHÂN SỰ TRUNG TÂM THỰC HÀNH – THỰC NGHIỆM

            HỌ VÀ TÊN                        

          CHỨC VỤ                     

     ĐIỆN THOẠI                             EMAIL                    

KS.Lương Anh Dân

 Giám đốc 0986390586
 

KS. Đồng Quang Tân

Nhân viên 0988112214  

KS. Nguyễn Văn Đông

Nhân viên 0973442208  

ThS.Nguyễn Xuân Tiến

Nhân viên 0989147437  

KS. Bùi Viết Thành

Nhân viên 0988325581 buivietthanhtn@gmail.com

 


Đính kèm:

Các bài liên quan