Cán bộ

Ngày 10-12-2014

Thông tin Ba công khai năm học 2014 - 2015.

 Báo cáo về việc thực hiện Quy chế ba công khai năm học 2014 - 2015.

Biểu 1: Một số thông tin công khai của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng năm học 2014 - 2015.

Biểu 6: Công khai số lượng sinh viên các hệ chính quy của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng năm học 2014 - 2015.

Biểu 7: Công khai danh sách cán bộ giảng viên tham gia từng chương trình đào tạo hệ chính quy của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng năm học 2014 - 2015.

Biểu 8: Công khai danh sách cán bộ, giảng viên, nhân viên của trường (phân theo đơn vị) năm học 2014 - 2015.

Biểu 9: Công khai danh sách giảng viên cơ hữu có trình độ Tiến sỹ tham gia từng chương trình đào tạo năm học 2014 -2015.

Biểu 10: Công khai danh sách tên giáo trình cho từng chương trình đào tạo năm học 2014 - 2015.

Biểu 20: Công khai cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng năm học 2014 - 2015.

Biểu 21: Công khai cam kết chất lượng đào tạo thực tế của cơ sở giáo dục đại học năm học 2014 - 2015.

Biểu 22: Công khai cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng năm học 2014 - 2015.

Biểu 23: Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng năm học 2014 - 2015.

Biểu 24: Công khai tài chính của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng năm học 2014 - 2015.

Các bài liên quan