Cán bộ

Ngày 11-12-2014

Biểu 1: Một số thông tin công khai của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng năm học 2014 - 2015

 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN                                                                                                                                                                 
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT
BIỂU TỔNG HỢP
Một số thông tin công khai của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng
Năm học 2014-2015
(Kèm theo công văn số 5901/BGDĐT-KHTC  ngày 17 tháng 10 năm 2014
của Bộ Giáo dục và Đào tạo)
 
 - Hình thức công khai: Trên website của Nhà trường
 - Địa chỉ website: http://tec.tnu.edu.vn


TT Thông tin Đơn vị Số lượng
1 Số ngành trường đang đào tạo Ngành 23
2 Số ngành đã công bố chuẩn đầu ra Ngành 23
3 Diện tích đất của trường  ha 7,08
4 Diện tích sàn xây dựng trực tiếp phục vụ đào tạo: m2 10353
4.1 Diện tích phòng học các loại - 4756
4.2 Diện tích thư viện - 460
4.3 Diện tích phòng thí nghiệm - 380
4.4 Diện tích nhà xưởng thực hành - 4757
5 Diện tích sàn xây dựng ký túc xá của trường m2 4757
6 Tổng số giảng viên cơ hữu, hợp đồng dài hạn: Người 193
6.1 Giáo sư - 0
6.2 Phó giáo sư - 2
6.3 TSKH, tiến sỹ - 8
6.4 Thạc sỹ - 121
6.5 Cử nhân - 61
7 Tổng số sinh viên, học sinh hệ chính quy: Người 2244
7.1 Nghiên cứu sinh - 0
7.2 Học viên cao học - 0
7.3 Đại học - 0
7.4 Cao đẳng - 2072
7.5 Trung cấp chuyên nghiệp - 172
8 Tỷ lệ giảng viên cơ hữu từ thạc sỹ trở lên % 68
9 Mức học phí hệ chính quy năm 2014-2015: Tr. đồng/năm  
9.1 Tiến sỹ - 0
9.2 Thạc sỹ - 0
9.3 Đại học - 0
9.4 Cao đẳng - 5,25
9.5 Trung cấp - 3
9.6 Cao đẳng nghề - 3,5
9.7 Trung cấp nghề - 3
10 Tổng thu năm 2013 Tỷ đồng 34,121
10.1 Từ ngân sách - 11,436
10.2 Từ học phí, lệ phí - 21,3
10.3 Từ nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ - 0,085
10.4 Từ nguồn khác - 1,3

Các bài liên quan