Giới thiệu

Ngày 15-08-2013

Khoa Kỹ thuật Nông lâm

  ThS. Phạm Văn Hải

 Chức vụ: Trưởng khoa    

Email: phamhai.tncet@gmail.com

Điện thoại:  0967444334                                               

                          

 ThS. Ma Thúy Vân

Chức vụ: Phó trưởng khoa

Email: vanvan.tn@gmail.com

Điện thoại: 0987636112

 

 

         

 

 

 

                                   

 TS. Đỗ thị Vân Giang     

                   

   TS.Trương Thị Tính                        

TS.Nguyễn  Thị Bích Ngà

 

 

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

Chịu trách nhiệm và điều hành chung là trưởng khoa; giúp việc trực tiếp cho trưởng khoa gồm có: 2 phó khoa (1 phục trách công tác HSSV; 1 phục trách đào tạo, chuyên môn); 1 nhân viên văn phòng khoa và trưởng phó các bộ môn. Khoa được thành lập với các chức năng và nhiệm vụ sau:

1. Xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình đào tạo bậc cao đẳng trở xuống của khối ngành kỹ thuật Nông Lâm, cụ thể:

1.1. Bậc cao đẳng, gồm:

   - Cao đẳng Quản lý Đất đai

   - Cao đẳng Quản lý Môi trường

   - Cao đẳng Địa chính - Môi trường

   - Cao đẳng Trồng trọt

   - Cao đẳng Thú y

1.2. Bậc Trung cấp, gồm:

   - Trung cấp Quản lý đất đai

   - Trung cấp Quản lý Môi trường

   - Trung cấp nghề Thú y

   - Trung cấp nghề Trồng cây ăn quả

2. Phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu phát triển nội dung đào tạo các chuyên ngành đào tạo thuộc khoa đảm nhiệm; tham gia các hoạt động khoa học & công nghệ, giáo dục & đào tạo của nhà trường.

3. Tổ chức và quản lý việc giảng dạy của giảng viên các bộ môn; nghiên cứu đề xuất việc mời các giảng viên, chuyên gia ở các trường, các cơ quan, đơn vị trong nước đến giảng dạy các môn học do khoa trực tiếp đảm nhiệm.

4. Tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên môn, thẩm định và thông qua tài liệu giảng dạy của giảng viên trong khoa.

5. Phối hợp với Phòng Công tác học sinh sinh viên thực hiện công tác tư vấn cho học sinh, sinh viên và các hoạt động khác, như:

   - Phân công và quản lý công tác giáo viên chủ nhiệm - cố vấn học tập của các lớp khoa quản lý.

   - Quản lý, tổ chức thực hiện, đánh giá việc học tập, rèn luyện của học sinh, sinh viên thuộc khoa theo quy định của Nhà nước và Nhà trường.

   - Xét điểm rèn luyện của HSSV trong quá trình đào tạo, đúng theo các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của ĐH Thái Nguyên. Xác nhận các giấy tờ cho HSSV thuộc khoa trong phạm vi được phân cấp.

   - Tổ chức tổng kết năm học cho khoa và cho các lớp do khoa quản lý. Tổ chức các Hội nghị dạy tốt, học tốt của khoa.

6. Phối hợp với Phòng Đào tạo, QLKH&QHQT; Phòng Công tác Học sinh Sinh viên về đánh giá xếp loại, thi đua, khen thưởng của sinh viên và các hoạt động khác, như:

   - Nghiên cứu hoàn thiện chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy đối với từng học phần, bài học của các bộ môn thuộc khoa.

   - Phân công giảng viên của khoa giảng dạy theo kế hoạch.

   - Theo dõi, đánh giá chất lượng giảng dạy của giảng viên trong khoa.

   - Tổ chức công tác nghiên cứu khoa học, hội thảo chuyên đề, các hoạt động về cải tiến phương pháp giảng dạy trong khoa...

   - Phân công giảng viên hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học.

   - Tổ chức đào tạo bồi dưỡng giảng viên mới, giảng viên tập sự.

   - Nghiên cứu đề xuất và tổ chức thực hiện các dự án, chương trình liên kết, liên thông đào tạo với các trường trong và ngoài nước; tổ chức trao đổi giảng viên.

7. Phối hợp với Phòng Đào tạo, QLKH&QHQT; Trung tâm Tư vấn tuyển sinh trong việc đưa sinh viên đi thực tập ở các cơ sở sản xuất, kinh doanh.

8. Phối hợp với Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng để đảm bảo thực hiện tốt các công việc chuyên môn, như:

   - Hoàn thiện các báo cáo tự đánh giá các ngành đào tạo theo kế hoạch phân công của trường.

   - Đánh giá hiện trạng sinh viên tốt nghiệp hằng năm theo chuẩn đầu ra.

   - Phát phiếu hỏi sinh viên về các vấn đề có liên quan.

9. Phối hợp với Phòng Tổng hợp làm tốt công tác xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ, đồng thời triển khai các hoạt động khác, như:

   - Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên và CBVC thuộc khoa. Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng phát triển đội ngũ giáo viên kế cận.

   - Quản lý và sử dụng có hiệu quả về lao động, cơ sở vật chất và các phương tiện thiết bị được nhà trường giao.

   - Triển khai việc thực hiện các văn bản liên quan đến chế độ chính sách đối với cán bộ, giáo viên thuộc khoa.

10. Phối hợp với Công đoàn, Đoàn thanh nhiên tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao… không ngừng chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho CBVC, HĐLĐ khoa quản lý.


Tập thể cán bộ giảng viên khoa Kỹ thuật Nông lâm

 

TỔ CHỨC NHÂN SỰ KHOA KỸ THUẬT NÔNG LÂM

Họ và tên 

Chức vụ 

Điện thoại 

Email 

ThS. Phạm Văn Hải

Trưởng khoa

0967444334

phamhai.tncet@gmail.com

ThS. Ma Thị Thúy Vân

Phó trưởng khoa

0987636112

vanvan.tn@gmail.com

1. Văn phòng khoa                                                             02803.848.536

CN. Trần Phương Thủy

Nhân viên

0916948638

thuytrancdktkt@gmail.com

2. Bộ môn Chăn nuôi - Thú y

TS. Đỗ Thị Vân Giang

Trưởng bộ môn

0904227272

vangiang208@gmail.com

ThS. Đỗ Thị Hà

Giảng viên

0919812240

tinhthai.tnt@gmail.com

ThS. Nguyễn Vũ Quang

Giảng viên

0979573902

nguyenvuquangna@gmail.com

ThS. Vũ Minh Đức

Giảng viên

0985990819

minhduc.ktkt@gmail.com

TS. Nguyễn Thị Bích Ngà

Giảng viên

0976238295

nguyennga160182@gmail.com

ThS. Vũ Thị Ánh Huyền

Giảng viên

0974.623.575

huyenktnl@gmail.com

ThS. Đặng Văn Nghiệp

Giảng viên

0987066673

dangnghiepvet@gmail.com

ThS. Đinh Ngọc Bách

Giảng viên

0947512582

ngocbach123@gmail.com

TS. Trương Thị Tính

Giảng viên

01686404683

tinhcdktkt@gmail.com

3. Bộ môn Trồng trọt

ThS. Đào Thị Thu Hương

Trưởng bộ môn

0988263262

daothuhuong.ktnl@gmail.com

ThS. Ma Thị Thúy Vân

Phó bộ môn

0987636112

vanvan.tn@gmail.com

ThS. Lê Thị Thu

Giáo viên

0917561364

thucdkttn@gmail.com

ThS. Nguyễn Thị Thu Hà

Giảng viên

0915590101

nguyenthuha.tnn@gmail.com

ThS. Nguyễn Thị Xuyến

Giảng viên

0974195010

nguyenxuyen@gmail.com

4. Bộ môn Quản lý đất đai

ThS. Trần Thị Thu Hiền

Trưởng bộ môn

01689307327

thuhiencdkt@yahoo.com

ThS. Ninh Văn Quý

Phó bộ môn

0988263252

vanquy83@gmail.com

TS. Nguyễn Duy Lam

Giảng viên

0983640097

nguyenduylam.nl@gmail.com

ThS. Phạm Văn Hải

Giảng viên

0979841325

phamhai.tncet@gamil.com

ThS. Nguyễn Thị Phương Thảo

Giảng viên

01685149693

phuongthao6886@gmail.com

ThS. Hoàng Anh Dũng

Giảng viên

0934658823

hoanganhdungtn@gmail.com

ThS. Quyền Thị Dung

Giảng viên

0985062900

lkd.dung@gmail.com

ThS. La Thị Cẩm Vân

Giảng viên

0972996900

lacamvank17mt@gmail.com

5. GV kiêm nhiệm

     

PGS. Nguyễn Văn Bình

Trưởng phòng ĐT

01684298666

binh.nguyenvan5@gmail.com

TS. Nguyễn Duy Lam

Phó Hiệu trưởng

0983640079

nguyenduylam.nl@gmail.com

ThS.  Đoàn Thị Phương

 

0987182622

yennhiphuong@gmail.com

ThS. Nguyển Thị Ngọc Thúy

 

0969567188

thuycdktkt@gmail.com

ThS. Âu Thị Hiển

 

0979343386

authihien79@gmail.com

 

Các bài liên quan