Cán bộ

Ngày 14-02-2017

Phòng Kế hoạch Tài chính

 

ThS. Nguyễn Thị Anh Hoa

Chức vụ: Phó Trưởng phòng

Email: anhhhoacdkt@gmail.com

  Điện thoại: 0912710034                                  
                       
 

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA PHÒNG KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH

I. Chức năng

Phòng Kế hoạch - Tài chính có chức năng tham mưu, giúp Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch, tổ chức, quản lý và thực hiện công tác tài chính, kế toán của Nhà trường theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

II. Nhiệm vụ

1. Công tác xây dựng kế hoạch tài chính 

1.1 Hàng năm, lập dự toán thu - chi từ ngân sách và các nguồn thu hợp pháp khác theo hướng dẫn của Đại học Thái Nguyên.

1.2. Căn cứ kế hoạch công tác của các Phòng, của các tổ chức đoàn thể, chế độ chính sách của Nhà nước và Quy chế chi tiêu nội bộ của Nhà trường hàng năm để xây dựng và trình Hiệu trưởng kế hoạch phân bổ kinh phí cho các đơn vị trong toàn Trường và hướng dẫn các đơn vị triển khai sử dụng kinh phí đã phân bổ.

1.3. Kế hoạch hoá việc sử dụng các nguồn kinh phí theo tháng, quý, năm.

1.4. Theo dõi tiến độ thực hiện kế hoạch công tác và kế hoạch tài chính của các đơn vị trong Trường để trình Hiệu trưởng phương án điều chỉnh kinh phí cho phù hợp với tình hình thực hiện nhiệm vụ cụ thể.

2 Công tác kế toán và quản lý tài chính 

2.1. Tổ chức hệ thống sổ sách kế toán, chứng từ kế toán, tài khoản kế toán thống nhất, hạch toán kế toán theo đúng Luật kế toán và chế độ kế toán hiện hành của Nhà nước.

2.2. Tham mưu xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ của Nhà trường.

2.3. Thẩm tra, kiểm tra các chứng từ tài chính theo đúng các quy định trước khi trình Hiệu trưởng ký duyệt.

2.4. Thực hiện chế độ báo cáo tình hình thực hiện ngân sách và quyết toán ngân sách hàng quý, năm chính xác kịp thời theo đúng chế độ quy định.

2.5. Thanh toán đầy đủ, kịp thời các quyền lợi của CBVC và HSSV trong Trường đảm bảo công khai đúng chính sách.

2.6. Tổ chức hướng dẫn nghiệp vụ, kiểm tra, giám sát hoạt động thu chi tài chính của trường theo quy định hiện hành.

2.7. Thực hiện công khai tài chính; công khai dự toán, công khai quyết toán ngân sách Nhà nước và các khoản thu chi hợp pháp của Nhà trường theo quy định hiện hành.

2.8. Thực hiện việc lưu trữ tài liệu kế toán phục vụ công tác chuyên môn và công tác thanh, kiểm tra khi có yêu cầu.

2.9. Quản lý và thực hiện công tác thu học phí và các khoản thu khác đối với cán bộ, GV, CNV và HSSV.

2.10. Đảm bảo quản lý quỹ tiền mặt của Trường an toàn, theo đúng chế độ và phục vụ kịp thời đầy đủ yêu cầu hoạt động của Nhà trường.

2.11. Lập và nộp đúng hạn các báo cáo tài chính cho các cơ quan quản lý cấp trên và cơ quan tài chính theo quy định.

2.12. Phản ánh số lượng, giá trị hiện có của toàn bộ tài sản, trang thiết bị của Nhà trường. Phối hợp với các bộ phận khác trong Trường thực hiện công tác kiểm kê, đánh giá, thanh lý tài sản hàng năm theo quy định.

2.13. Thực hiện các nhiệm vụ khác có liên quan đến công tác kế hoạch; quản lý tài chính - tài sản; tổ chức công tác kế toán - thống kê và các dự án, phương án đầu tư xây dựng phát triển cơ sở vật chất của Nhà trường.

2.14. Thực hiện việc tự kiểm tra công tác tài chính - tài chính theo đúng quy định.

2.15. Quản lý cán bộ, nhân viên và cơ sở vật chất thuộc Phòng. Xây dựng Quy định chi tiêu nội bộ của Phòng.

2.16. Thực hiện các nhiệm vụ đột xuất khác do Hiệu trưởng phân công.

III. Những thành tích nổi bật

    - Danh hiệu thi đua: Tất cả các năm học đều đạt tập thể lao động tiên tiến.

    - Chi bộ: Tất cả các năm học đều xếp loại tốt nhiệm vụ.

    - Công đoàn: Tất cả các năm học đều đạt Công đoàn bộ phận vững mạnh xuất sắc. Có 01 đồng chí được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tằng Bằng khen và 02 đồng chí được Công đoàn Giáo dục Việt Nam tạng Bằng khen.

    - Những cá nhân của đơn vị đạt thành tích cao: Danh hiệu CSTĐ cấp Bộ: 01 đồng chí; Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen: 01 đồng chí; Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Bằng khen 04 đồng chí và Tỉnh ủy tỉnh Thái Nguyên tặng Bằng khen cho 01 Đảng viên.

Tập thể CBGV Phòng Kế hoạch - Tài Chính

Các đảng viên Phòng Kế hoạch Tài chính  (đứng phía sau) chụp ảnh lưu niệm cùng BCH Đảng bộ Nhà trường

 

 TỔ CHỨC NHÂN SỰ PHÒNG KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH

Họ  tên 

Chức vụ

Điện thoại 

Email 

NGUT.TS Ngô Xuân Hoàng

Hiệu trưởng

02083. 3654794  nxhoang63@gmail.com

Th.S Nguyễn Thị Anh Hoa

Phó Trưởng  phòng

0912710034

anhhoacdkt@gmail.com

ThS. Bùi Thu Hòa

Kế toán viên

0974448309

thuhoacdkt@gmail.com

CN. Phạm Thị Hiêm

Kế toán viên

0987092481

Hiemphamthicdkt@gmail.com

ThS. Nguyễn Thị Thu Trang

Kế toán viên

0985940000

Thutrangnguyencdkt@gmail.com

             


Các bài liên quan