Cán bộ

Ngày 09-09-2015

Trung tâm Thực hành - Thực nghiệm

TỔ CHỨC NHÂN SỰ TRUNG TÂM THỰC HÀNH – THỰC NGHIỆM

             Họ  tên                                     Chức vụ                              Điện thoại                                        Email                       
TS. Ngô Cường Giám đốc 0912450191  
Đồng Quang Tân Phó Giám đốc 0988112214
Nguyễn Văn Đông Nhân viên 0973442208
Trần Xuân Thịnh Nhân viên 0945823923


Các bài liên quan