Cán bộ

Ngày 09-09-2015

Trung tâm Thực hành - Thực nghiệm

 

TỔ CHỨC NHÂN SỰ TRUNG TÂM THỰC HÀNH – THỰC NGHIỆM

             Họ  tên                          

          Chức vụ                       

     Điện thoại                                        Email                       

ThS. Trần Quang Hanh

Phó Giám đốc 0982993485  
KS. Nguyễn Văn Tám

Phó Giám đốc

0967114222  

KS. Đồng Quang Tân

Nhân viên 0988112214  

KS. Nguyễn Văn Đông

Nhân viên 0973442208  

KS. Trần Việt Thẳng

Nhân viên    

ThS.Nguyễn Xuân Tiến

Nhân viên 0989147437  

KS.Hoàng Văn Huynh

Nhân viên 0983566924  

KS. Bùi Viết Thành

Nhân viên 0988325581 buivietthanhtn@gmail.com
KS.Lương Anh Dân

Nhân viên

   


Các bài liên quan