Cán bộ

Ngày 09-09-2015

Trung tâm Thực hành - Thực nghiệm

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ TRUNG TÂM THỰC HÀNH -THỰC NGHIỆM

    I.  Chức năng

   Trung tâm Thực hành-Thực nghiệm là đơn vị độc lập của Nhà trường. Giúp Hiệu trưởng trực tiếp tổ chức thực hiện nhiệm vụ đào tạo, NCKH, thực nghiệm, chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực Cơ khí, xây dựng.

   II. Nhiệm vụ

    1. Quản lý giảng viên, cán bộ quản lý, viên chức, người lao động và người học thuộc Trung tâm theo sự phân công của Hiệu trưởng.

    2. Thực hiện kế hoạch giảng dạy, học tập và các hoạt động sản xuất kinh doanh:

    - Xây dựng chương trình đào tạo của từng ngành, nghề theo từng trình độ đào tạo do hiệu trưởng giao.

    - Tổ chức biên soạn đề cương chi tiết các môn học, mô - đun, tín chỉ liên quan bảo đảm tính thống nhất, tránh chồng chéo giữa các môn học, mô – đun, tín chỉ của chương trình đào tạo hoặc giữa các trình độ đào tạo.

   3. Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động khoa học và công nghệ, hợp tác quốc tế; hợp tác với các tổ chức khoa học công nghệ, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ liên quan đến ngành nghề đào tạo và huy động sự tham gia của doanh nghiệp vào quá trình đào tạo của Trung tâm.

   4. Quản lý, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo theo quy định của Hiệu trưởng; đề xuất, xây dựng các kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị đào tạo của Trung tâm.

    5. Thực hiện tốt công tác tuyển sinh các nghề đào tạo của Trung tâm theo chỉ đạo của Nhà trường.

    6. Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định của Hiệu trưởng.

Tập thể CBGV Trung tâm Thực hành - Thực nghiệm

Các đảng viên Trung tâm Thực hành - Thực nghiệm (đứng phía sau) chụp ảnh lưu niệm cùng BCH Đảng bộ Nhà trường

TỔ CHỨC NHÂN SỰ TRUNG TÂM THỰC HÀNH – THỰC NGHIỆM

             Họ  tên                          

          Chức vụ                       

     Điện thoại                                        Email                       

ThS. Trần Quang Hanh

Phó Giám đốc 0982993485  
KS. Nguyễn Văn Tám

Phó Giám đốc

0967114222  

KS. Đồng Quang Tân

Nhân viên 0988112214  

KS. Nguyễn Văn Đông

Nhân viên 0973442208  

KS. Trần Việt Thẳng

Nhân viên 0972998919  

ThS.Nguyễn Xuân Tiến

Nhân viên 0989147437  

KS.Hoàng Văn Huynh

Nhân viên 0983566924  

KS. Bùi Viết Thành

Nhân viên 0988325581 buivietthanhtn@gmail.com
KS.Lương Anh Dân

Nhân viên

0986390586  


Các bài liên quan