Công tác Đảng

Ngày 10-12-2018

Hội nghị học tập, Quán triệt và triển khai thực hiện các nội dung hội nghị TW8 khóa XII của Đảng

Thực hiện Kế hoạch số 377 KH/ĐU và 378 KH/ĐU của Đảng ủy Đại học Thái Nguyên về học tập quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành TW Đảng Khóa XII. Ngày 07/12/2018, Đảng bộ Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật tổ chức “Hội nghị học tập, Quán triệt và triển khai thực hiện các Nội dung hội nghị TW8 khóa XII của Đảng”.

Tham dự và truyền đạt, triển khai 02 nội dung của Hội nghị có: đồng chí Lê Quang Dực - Giảng viên trường ĐH Khoa học, báo cáo viên tại Hội nghị; đồng chí Nguyễn Duy Lam - UV BTV, Phó Hiệu trưởng và toàn thể Đảng viên; quần chúng ưu tú chuẩn bị kết nạp Đảng.


Đồng chí Lê Quang  Dực – Báo cáo viên tại Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 8 khóa XII 

Hội nghị được nghe nội dung thứ nhất do đồng chí Lê Quang Dực – Báo cáo viên thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 8 khóa XII tập trung vào các nội dung quan trọng như: kết luận về tình hình kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2018, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019; tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa X) về chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020. Nội dung thứ 2 do đồng chí Nguyễn Duy Lam – Phó Hiệu trưởng, UV BTV thông tin về các Chỉ thị, Nghị quyết của Bộ chính trị, Ban Bí thư TW Đảng khóa XII.


Đồng chí Nguyễn Duy Lam – Phó Hiệu trưởng, UV BTV thông tin về các Chỉ thị, Nghị quyết của Bộ chính trị, Ban Bí thư TW Đảng khóa XII

Nghị quyết được Ban Chấp hành Trung ương thông qua là sự cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm mà Đại hội XII của Đảng đã đề ra, đề cập đến những vấn đề  lớn, hệ trọng, vừa cấp bách trước mắt vừa cơ bản, vừa lâu dài, có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển bền vững của đất nước, tác động to lớn, sâu rộng, trực tiếp đến đời sống, tâm tư của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân.

Vì vậy, việc học tập, quán triệt không chỉ để hiểu, nhận thức đúng về Nghị quyết mà còn giúp thêm cho mỗi đảng viên hiểu sâu sắc hơn để làm tốt hơn việc triển khai thực hiện Nghị quyết tại đơn vị mình trong thời gian tới.


Đảng ủy trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật đề nghị các cấp ủy Đảng, cán bộ, đảng viên  trong Nhà trường tăng cường đoàn kết, thống nhất, phát huy những kết quả đã đạt được, nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thách thức  hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong năm 2019 và các năm tiếp theo; tổ chức thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, kết luận, quy định của Hội nghị Trung ương 8 khóa XII, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng.

Ngay sau Hội nghị quán triệt, các cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ sẽ viết bài  thu hoạch cá nhân nhằm đưa các nội dung của Nghị quyết được triển khai đến từng cá nhân, từng đơn vị thiết thực và hiệu quả./.

 

 

Tin bài: Phòng TH

Các bài liên quan