Đào tạo

Ngày 06-09-2017

TB về việc yêu cầu biên soạn, sử dụng các tài liệu giảng dạy, quản lý trong giáo dục nghề nghiệp áp dụng từ K13 CĐ và K41 TC. Xác định khối lượng giảng dạy hàng kỳ từ năm học 2017 - 2018

Các bài liên quan