Khảo thí & ĐBCLGD

Ngày 29-05-2024

Thông báo số 534 về việc kiểm tra tình hình thu thập, lưu trữ minh chứng phục vụ công tác tự đánh giá chương trình đào tạo của các khoa (đợt 1 năm 2024)

Các bài liên quan