Khảo thí & ĐBCLGD

Ngày 18-06-2024

Thông báo số 534 về việc kiểm tra tình hình thu thập, lưu trữ minh chứng phục vụ công tác tự đánh giá chương trình đào tạo của các khoa (đợt 1 năm 2024)

29/05/2024 | 11:02

Thông báo số 533 về việc thu thập minh chứng phục vụ công tác đánh giá Cơ sở GDNN đợt 1 năm 2024

29/05/2024 | 10:59

Thông báo về việc kiểm tra tình hình thu thập minh chứng và thực hiện tự đánh giá chương trình đào tạo nghề nghiệp của các khoa năm 2023

22/11/2023 | 21:24

Thông báo số 1108 về việc triển khai tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo năm 2023

22/11/2023 | 21:22

Thông báo số 1106 về việc thu thập minh chứng phục vụ công tác đánh giá Cơ sở GDNN năm 2023 (bổ sung của đợt 1 và thu thập mới của đợt 2)

22/11/2023 | 21:16

Quyết định số 1096 về việc kiện toàn Hội đồng, Ban thư ký và các tổ chuyên trách tự đánh giá chất lượng giáo dục nghề nghiệp năm học 2023-2024

22/11/2023 | 21:11

Thông báo số 867 về vệc kiểm tra tình hình thu thập minh chứng và thực hiện tự đánh giá chương trình đào tạo nghề nghiệp của các khoa năm 2022

20/09/2023 | 16:58

Kế hoạch số 294 về việc khắc phục tồn tại các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục và Quy chế công khai năm 2022

29/03/2023 | 16:16

Thông báo số 139 về việc kiểm tra tình hình thu thập minh chứng và thực hiện tự đánh giá chương trình đào tạo nghề nghiệp của các khoa năm 2022

23/02/2023 | 09:13

Thông báo về việc xây dựng ngân hàng đề thi, đáp án kỳ II năm học 2022-2023

16/02/2023 | 17:23

Trang 1/7 <1234567>