Khảo thí & ĐBCLGD

Ngày 26-02-2020

Kế hoạch khắc phục các vấn đề tồn tại của các chương trình đào tạo sau đánh giá hiện trạng sinh viên tốt nghiệp theo chuẩn đầu ra

21/09/2016 | 14:49

Thông báo về việc cử cán bộ tham dự tập huấn nghiệp vụ đánh giá chương trình đào tạo

09/09/2016 | 10:12

Kế hoạch thu thập minh chứng phục vụ viết Báo cáo tự đánh giá cơ sở giáo dục . Năm học 2016-2017

31/08/2016 | 08:25

Thông báo về việc xây dựng kế hoạch khắc phục tồn tại sau đánh giá hiện trạng chất lượng sinh viên tốt nghiệp theo chuẩn đầu ra

25/08/2016 | 13:40

Lịch đánh giá chuẩn đầu ra Sinh viên tốt nghiệp năm 2016

10/06/2016 | 08:44

Kế hoạch đánh giá hiện trạng sinh viên tốt nghiệp theo chuẩn đầu ra nghành quản lý môi trường và CNTT năm 2016

10/06/2016 | 07:55

Kế hoạch đánh giá hiện trạng sinh viên tốt nghiệp theo chuẩn đầu ra nghành quản lý môi trường và CNTT năm 2016

10/06/2016 | 07:53

Thông báo về việc cập nhập, bổ sung thông tin công khai các hoạt động giáo dục năm học 2015 - 2016

09/03/2016 | 14:44

Quyết định, Quy định về công tác thi kết thúc học phần/môn học/môđun

23/02/2016 | 14:51

KH hoạt động cải tiến báo cáo tự đánh giá CSGD. QĐ v/v kiện toàn thành phần Hội đồng, Ban Thư ký tự đánh giá kiểm định CLGD

02/12/2015 | 10:12

Trang 3/5 <12345>