Khảo thí & ĐBCLGD

Ngày 20-09-2023

Thông báo số 867 về vệc kiểm tra tình hình thu thập minh chứng và thực hiện tự đánh giá chương trình đào tạo nghề nghiệp của các khoa năm 2022

Các bài liên quan