Cán bộ

Ngày 29-03-2016

Lễ kết nạp Đảng viên mới. Năm 2016

Lễ kết nạp đảng viên chi Bộ Khoa Kỹ thuật - Công nghiệp

 

Lễ kết nạp đảng viên chi Bộ Khoa Kỹ thuật Nông lâm

Lễ kết nạp đảng viên chi Bộ TTCNTT - TV

Lễ kết nạp đảng viên chi Bộ TT TV&HTHSSV

 

Lễ kết nạp đảng viên chi Bộ Khảo thí & ĐBCLGD

 

 

Lễ kết nạp đảng viên chi Bộ Thanh tra - Pháp chế

 

Lễ kết nạp đảng viên chi Bộ CT - HSSV

Các bài liên quan