Đào tạo

Ngày 04-01-2023

Quyết định về việc buộc thôi học học sinh K42, K43, K44 Hệ trung cấp chính quy do khối lượng kiến thức tích lũy không đạt yêu cầu (Đợt 2)

Các bài liên quan