Đào tạo

Ngày 18-03-2016

QĐ về việc cảnh báo kết quả học tập đối với sinh viên K9, K10, K11 học tại trường_ Học kỳ I năm học 2015 - 2016 và K10 học tại Công ty Samsung_ Học kỳ I - Năm học 2014-2015. Hệ cao đẳng chính quy đào tạo theo hệ thống tín chỉ

Các bài liên quan