Khoa học công nghệ - Hợp tác Quốc tế

Ngày 05-02-2023

Thông báo số 61 về việc đăng ký đề tài KH&CN cấp cơ sở, đề tài NCKH của sinh viên năm 2023

03/02/2023 | 14:55

Quyết định số 06 về việc thành lập Hội đồng đánh giá, nghiệm thu thực tập chuyên môn năm 2022 (đợt 1)

06/01/2023 | 09:57

Quyết định số 05 về việc thành lập Hội đồng đánh giá nghiệm thu đề tai Khoa học và Công nghệ cấp Cơ sở năm 2022 (đợt 1)

06/01/2023 | 09:55

Quyết định số 04 về việc thành lập Hội đồng đánh giá nghiệm thu đề tài NCKH của sinh viên năm 2022 (đợt 1)

06/01/2023 | 09:53

Kế hoạch hoạt động hợp tác quốc tế năm học 2022-2023

10/10/2022 | 14:52

Kế hoạch hoạt động khoa học công nghệ năm học 2022-2023

10/10/2022 | 11:21

Báo cáo kết quả hoạt động KHCN năm học 2021-2022 và kế hoạch hoạt động KHCN năm học 2022-2023

10/10/2022 | 11:20

Quyết định về việc cấp kinh phí cho đề tài KH&CN năm 2022 (bổ sung)

19/05/2022 | 11:17

Bảo vệ để tài Khoa học Công nghệ cấp cơ sở - Sinh viên Vũ Văn Nga, lớp K16 CĐ-ĐCNB

23/03/2022 | 17:55

Chiều ngày 22/3/2022, Hội đồng nghiệm thu đề tài NCKH cấp cơ sở trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật đã tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường của sinh viên Vũ Văn Nga, Lớp K16CĐ - ĐCN B

Nghiệm thu đề tài Nghiên cứu khoa học sinh viên năm 2021 (đợt 4)

02/03/2022 | 10:52

Trang 1/5 <12345>