Cán bộ

Ngày 11-11-2020

Lý lịch khoa hoc - Khoa Kinh Tế&QTKD

Ly lich khoa hoc

TT

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Lý lịch khoa học

Nam

Nữ

1

Ngô Xuân Hoàng

1963

 

Tải về

2 Nguyễn Thị Anh Hoa   1979 Tải về
3 Trần Thị Tuyết Nhung   1983 Tải về

4

Lê Thị Phương


1980

Tải về

5

Trần Lê DuyTải về

6

Nguyễn Thị Tâm


1982

Tải về

7

Lê Thị Bích Ngọc


1984

Tải về

8

Hồ Thị Thanh Phương


1984

Tải về

9

Hồ Thị Đàn


1988

Tải về

10

Nguyễn Thị Hương


1984

Tải về

11

Ninh Hồng Phấn


1985

Tải về

12

Hà Thị Anh

1987


Tải về

13

Lê Thị Bích Ngọc


1987

Tải về

14

Nguyễn Thị Vân Chi


1979

Tải về

15

Dương Thu Phương


1982

Tải về

16

Trương Thu Hương


1984

Tải về

17

Nguyễn Thị Quỳnh Hương


1985

Tải về

18

Ma Thị Hằng


1987

Tải về

19

Vũ Bạch Điệp


1987

Tải về

20

Nguyễn Phương Thảo


1985

Tải về

21

Ngô Thị Hồng Hạnh


1984

Tải về

22

Đỗ Văn Chúc

1981


Tải về

23

Phạm Thị Minh Hà


1985

Tải về

 


Các bài liên quan