Cán bộ

Ngày 01-11-2017

Biểu 24: Công khai tài chính của cơ sở giáo dục đại học năm học 2017 - 2018

       ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN 
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT
 
Biểu mẫu 24
(Kèm theo công văn số 5901/BGDĐT-KHTC  ngày 17 tháng 10 năm 2014
của Bộ giáo dục và Đào tạo
 
THÔNG BÁO
Công khai tài chính của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng
Năm học 2017 - 2018
STT Nội dung Đơn vị Số lượng
I Học phí hệ chính quy chương trình đại trà năm học 2016-2017 Triệu đồng/năm  
1 Tiến sỹ    
2 Thạc sỹ    
3 Đại học    
4 Cao đẳng   6,3
5 Trung cấp    
II Học phí hệ chính quy chương trình khác năm học 2016-2017 Triệu đồng/năm  
1 Tiến sỹ    
2 Thạc sỹ    
3 Đại học    
4 Cao đẳng nghề   4,5
5 Trung cấp nghề   4
III Học phí hệ vừa làm vừa học tại trường năm học 2016-2017 Triệu đồng/năm  
1 Tiến sỹ    
2 Thạc sỹ    
3 Đại học    
4 Cao đẳng    
IV Tổng thu năm 2016 Tỷ đồng 26,376
1 Từ Ngân sách   8,4
2 Từ học phí, lệ phí   17,527
3 Từ nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ    
4 Từ nguồn khác.   0,449
 

Các bài liên quan