Cán bộ

Ngày 01-11-2017

Biểu 22: Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng năm học 2017-2018

            ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN 
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT
 
Biểu mẫu 22
(Kèm theo công văn số 5901/BGDĐT-KHTC  ngày 17 tháng 10 năm 2014  
của Bộ Giáo dục và Đào tạo)
 
THÔNG BÁO
Công khai cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng

năm học 2017- 2018

STT Nội dung Đơn vị tính Số lượng
I Diện tích đất đai cơ sở đào tạo quản lý sử dụng ha 7,08
II Số cơ sở đào tạo Cơ sở 1
III Diện tích xây dựng     
IV Giảng đường    
1 Số phòng phòng 32
2 Tổng diện tích m2 4189
V Diện tích hội trường    
VI Phòng học máy tính    
1 Số phòng  phòng 7
2 Tổng diện tích m2 567
3 Số máy tính sử dụng được Chiếc 94
4 Số máy tính nối mạng ADSL Chiếc 94
VII Phòng học ngoại ngữ    
  Số phòng  phòng  
  Tổng diện tích m2  
  Số thiết bị đào tạo ngoại ngữ chuyên dùng
 (tên các thiết bị, thông số kỹ thuật,
năm sản xuất, nước sx)
   
VIII Thư viện m2 460
  Diện tích m2 460
  Số đầu sách Đầu sách 21182
IX Phòng thí nghiệm    
  Số phòng   phòng 4
  Tổng diện tích m2 380
  Số  thiết bị đào tạo ngoại ngữ chuyên dùng
(tên các thiết bị, thông số kỹ thuật,
năm sản xuất, nước sx)
   
X Xưởng thực tập, thực hành     
  Số phòng   phòng 22
  Tổng diện tích m2 4757
   Số thiết bị thí nghiệm chuyên dùng
(tên các thiết bị, thông số kỹ thuật,
năm sản xuất, nước sản xuất)
   
XII Ký túc xá thuộc cơ sở đào tạo quản lý    
  Số sinh viên ở trong KTX     
  Tổng diện tích m2 11330
  Số phòng phòng  250
  Diện tích bình quân/sinh viên    
XII Diện tích nhà ăn của cơ sở đào tạo m2 821,0
XIII Diện tích nhà văn hóa        m2  
XIV Diện tích nhà thi đấu đa năng   m2 612,0
XV Diện tích bể bơi  m2  
XVI Diện tích sân vận động  m2 5000,0
 

Các bài liên quan