Hợp tác ĐT với Samsung

Ngày 01-12-2015

Hướng dẫn làm một số thủ tục học vụ và quản lý HSSV đối với sinh viên các lớp tại công ty Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên (SEVT)

Các bài liên quan