Công tác Đảng

Ngày 19-12-2017

Kế hoạch thực hiện việc kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên, cán bộ viên chức năm 2017

Các bài liên quan