Khảo thí & ĐBCLGD

Ngày 28-06-2017

Quyết định về việc kiện toàn thành phần Hội đồng, Ban thư ký tự đánh giá kiểm định chất lượng giáo dục

18/05/2017 | 13:57

Thông báo về việc xây dựng mới, chỉnh sửa ngân hàng đề thi/ đáp án năm học 2016 -2017

28/10/2016 | 10:46

Thông báo về việc họp Hội đồng TĐG CTĐT thông qua Báo cáo tiêu chuẩn, tiêu chí Ngành Cơ khí, Thú y của các nhóm công tác

18/10/2016 | 14:31

Kế hoạch về việc lấy ý kiến phản hồi của cựu HSSV và nhà tuyển dụng. Năm học 2016-2017

18/10/2016 | 14:26

Quyết định Ban hành Quy định về việc xây dựng, quản lý ngân hàng đề thi/đáp án kết thúc học phần/môn học/module.

13/10/2016 | 16:12

Quy định công tác thi, kết thúc học phần/ môn học /modull

27/09/2016 | 09:22

Kế hoạch khắc phục các vấn đề tồn tại của các chương trình đào tạo sau đánh giá hiện trạng sinh viên tốt nghiệp theo chuẩn đầu ra

21/09/2016 | 14:49

Thông báo về việc cử cán bộ tham dự tập huấn nghiệp vụ đánh giá chương trình đào tạo

09/09/2016 | 10:12

Kế hoạch thu thập minh chứng phục vụ viết Báo cáo tự đánh giá cơ sở giáo dục . Năm học 2016-2017

31/08/2016 | 08:25

Thông báo về việc xây dựng kế hoạch khắc phục tồn tại sau đánh giá hiện trạng chất lượng sinh viên tốt nghiệp theo chuẩn đầu ra

25/08/2016 | 13:40

Trang 1/3 <123>