Khoa học công nghệ - Hợp tác Quốc tế

Ngày 18-06-2024

Quyết định số 506 về việc thành lập Hội đồng đánh giá nghiệm thu đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Cơ sở năm 2023 (đợt 2)

21/05/2024 | 11:34

Quyết định số 366 về việc cấp kinh phí cho các đề tài KH&CN cấp cơ sở năm 2024

05/04/2024 | 16:43

Quyết định số 14 về việc thành lập Hội đồng đánh giá nghiệm thu thực tập chuyên môn năm học 2023-2024

08/01/2024 | 10:24

Quyết định số 10 về việc thành lập Hội đồng đánh giá nghiệm thu đề tài Khoa học và Công nghệ cấp cơ sở năm 2023 (đợt 2)

04/01/2024 | 16:38

Quyết định số 1138 về việc thành lập Hội đồng đánh giá nghiệm thu đề tài Khoa học và Công nghệ cấp cơ sở năm 2023 (đợt 1)

29/11/2023 | 08:59

Báo cáo tổng kết hoạt động KHCN năm học 2022-2023 và Kế hoạch hoạt động KHCN năm 2023-2024

29/09/2023 | 17:19

Kế hoạch 907 Kế hoạch hoạt động Khoa học công nghệ năm học 2023-2024

29/09/2023 | 17:16

Kế hoạch số 906 hoạt động hợp tác quốc tế năm học 2023-2024

29/09/2023 | 17:15

Quyết định số 534 về việc thành lập Hội đồng đánh giá, nghiệm thu thực tập chuyên môn năm học 2022 - 2023 (đợt 3)

22/06/2023 | 23:07

Quyết định số 504 về việc thành lập tiểu ban đánh giá, nghiệm thu mô hình thực tập tố nghiệp năm học 2022 - 2023 (đơt 7)

22/06/2023 | 23:06

Trang 1/7 <1234567>