Cán bộ

Ngày 11-12-2014

Biểu 9: Công khai danh sách giảng viên cơ hữu có trình độ Tiến sỹ tham gia từng chương trình đào tạo năm học 2014 -2015

             ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN 
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT
 
Biểu mẫu 9
(Kèm theo công văn số 1784 /ĐHTN ngày 13 tháng 11 năm 2014
của Đại học Thái Nguyên
 
THÔNG BÁO
Công khai danh sách giảng viên cơ hữu có trình độ Tiến sỹ 
tham gia từng chương trình đào tạo
Năm học 2014-2015

 

 

STT Chương trình đào tạo Giảng viên Hệ số tham gia giảng dạy trong CTĐT Tổng các hệ số tại mỗi CTĐT
Họ tên Học hàm, học vị Chuyên ngành
GS PGS TS
  A. Bậc cao đẳng              
1 Chương trình Cơ khí 1. Nguyễn Đình Mãn   x   Cơ khí 1 3
2. Trương Đại Đức     x Giáo dục học 1
3. Ngô Cường     x Cơ khí 1
2 Chương trình Quản trị Kinh doanh 1. Ngô Xuân Hoàng     x Kinh tế 1 1,2
2. Hà Quang Trung     x Kinh tế 0,2
3 Chương trình Kế toán 1. Hà Quang Trung     x Kinh tế 0,2 0,2
4 Chương trình Kế toán - Kiểm toán 1. Hà Quang Trung     x Kinh tế 0,2 0,2
5 Chương trình Tài chính - Ngân hàng 1. Hà Quang Trung     x Kinh tế 0,2 0,2
6 Chương trình Quản lý xây dựng 1. Hà Quang Trung     x Kinh tế 0,2 0,2
7 Chương trình Trồng trọt 1. Nguyễn Duy Lam     x Nông nghiệp 0,4 1,4
2. Võ Quốc Việt     x Nông nghiệp 1
8 Chương trình Thú y 1. Nguyễn Văn Bình   x   Nông nghiệp 0,5 0,5
2. Đỗ Thị Vân Giang      x Nông nghiệp 1 1
9 Chương trình Quản lý Đất đai 1. Nguyễn Duy Lam     x Nông nghiệp 0,3 0,8
2. Nguyễn Thu Thùy     x Nông nghiệp 0,5
10 Chương trình Quản lý Môi trường 1. Nguyễn Duy Lam     x Nông nghiệp 0,3 1,3
2. Nguyễn Văn Bình   x   Nông nghiệp 0,5
3. Nguyễn Thu Thùy     x Nông nghiệp 0,5

Các bài liên quan