Cán bộ

Ngày 05-05-2014

Biểu 3: Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng năm học 2013 - 2014

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT 

THÔNG BÁO

Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu

cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng năm học 2013 - 2014

 

Đơn vị tính: Người

STT Nội dung Tổng số Giảng viên
Giáo sư Phó Giáo sư TSKH, tiến sỹ Thạc sĩ Cử nhân khác
  1 2 3 4 5 6 7 8
(3+4+5+6+7+8)
  Tổng số 197   2 7 121 66 1
I Khoa Kinh tế &QTKD 41     1 27 13  
1 Bộ môn Kinh tế  8       6 2  
2 Bộ môn Kế toán  18       12 6  
3 Bộ môn QTKD 7     1 4 2  
4 Bộ môn TC-NH 8       5 3  
II Khoa Kỹ thuật Công nghiệp  48   1 3 31 13  
1 Bộ môn Điện - Điện tử  8       8    
2 Bộ môn Cơ khí  17   1 3 11 2  
3 Bộ môn CNTT 12       10 2  
4 Bộ môn Xây dựng công trình  11       2 9  
III Khoa KTNL 35   1 3 27 4  
1 Quản Lý Đất đai 16     2 10 4  
2 Bộ môn Trồng trọt  8     1 7    
3 Bộ môn Chăn nuôi thú y  11   1   10    
IV Khoa Khoa học cơ bản  24       17 7  
1 Bộ môn KHTN&NN 11       10 1  
2 Bộ môn LLCT&GDTC 13       7 6  
V Khoa Đào tạo nghề 49       19 29 1
1 Bộ môn Điện  13       7 6  
2 Bộ môn Cắt gọt kim loại  7       2 4 1
3 Bộ môn Hàn -Gò - Rèn 10       5 5  
4 Bộ môn Động lực - SCTB 12       4 8  
5 Bộ Lý thuyết cơ sở  7       1 6  
Ghi chú: Các TSKH và tiến sỹ nếu đã tính trong số giáo sư và phó giáo sư thì không tính trùng trong cột 5 nữa.                                                            

Các bài liên quan