Cán bộ

Ngày 28-04-2014

Biểu 4: Công khai tài chính của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng năm học 2011-2012

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT 

 

THÔNG BÁO

Công khai tài chính của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng năm học 2011-2012


STT

Nội dung

Đơn vị

Số lượng

I

Học phí hệ chính quy chương trình đại trà năm học 2012-2013

Triệu đồng/năm

 

1

Tiến sỹ

 

 

2

Thạc sỹ

 

 

3

Đại học

 

 

4

Cao đẳng

4

 

5

Trung cấp

3

 

II

Học phí hệ chính quy chương trình khác năm học 2012-2013

Triệu đồng/năm

 

1

Tiến sỹ

 

 

2

Thạc sỹ

 

 

3

Đại học

 

 

4

Cao đẳng nghề

3.5

 

5

Trung cấp nghề

3

 

III

Học phí hệ vừa làm vừa học tại trường năm học 2012-2013

Triệu đồng/năm

 

1

Tiến sỹ

 

 

2

Thạc sỹ

 

 

3

Đại học

 

 

4

Cao đẳng

 

 

IV

Tổng thu năm 2011

Tỷ đồng

 

1

Từ Ngân sách

8.37

 

2

Từ học phí, lệ phí

20.5

 

3

Từ nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ

0.13

 

4

Từ nguồn khác.

0.982

 

Các bài liên quan