Cán bộ

Ngày 28-04-2014

Biểu 3: Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng năm học 2012 - 2013

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT 

THÔNG BÁO

Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu

cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng năm học 2012 - 2013

 

Đơn vị tính: Người

STT

Nội dung

Tổng số

Giảng viên

Giáo sư

Phó Giáo sư

TSKH, tiến sỹ

Thạc sĩ

Cử nhân

khác

 

1

2

3

4

5

6

7

8

(3+4+5+6+7+8)

 

Tổng số

199

 

2

6

111

67

1

I

Khoa Kinh tế &QTKD

40

 

 

1

25

14

 

1

Bộ môn Kinh tế

12

 

 

 

9

3

 

2

Bộ môn Kế toán

14

 

 

 

8

6

 

3

Bộ môn QTKD

7

 

 

1

4

2

 

4

Bộ môn TC-NH

7

 

 

 

4

3

 

II

Khoa Kỹ thuật Công nghiệp

46

 

1

3

29

13

 

1

Bộ môn Điện - Điện tử

8

 

 

 

8

 

 

2

Bộ môn Cơ khí

17

 

1

3

10

3

 

3

Bộ môn CNTT

12

 

 

 

10

2

 

4

Bộ môn Xây dựng công trình

9

 

 

 

1

8

 

III

Khoa KTNL

34

 

1

2

24

7

 

1

Quản Lý Đất đai

15

 

 

1

7

7

 

2

Bộ môn Trồng trọt

8

 

 

1

7

 

 

3

Bộ môn Chăn nuôi thú y

11

 

1

 

10

 

 

IV

Khoa Khoa học cơ bản

25

 

 

 

15

10

 

1

Bộ môn KHTN&NN

12

 

 

 

11

1

 

2

Bộ môn LLCT&GDTC

13

 

 

 

4

9

 

V

Khoa Đào tạo nghề

54

 

 

 

18

35

1

1

Bộ môn Điện

14

 

 

 

7

7

 

2

Bộ môn Cắt gọt kim loại

9

 

 

 

2

6

1

3

Bộ môn Hàn -Gò - Rèn

10

 

 

 

3

7

 

4

Bộ môn Động lực - SCTB

13

 

 

 

4

9

 

5

Bộ Lý thuyết cơ sở

8

 

 

 

2

6

 

Ghi chú: Các TSKH và tiến sỹ nếu đã tính trong số giáo sư và phó giáo sư thì không tính trùng trong cột 5 nữa

Các bài liên quan