Cán bộ

Ngày 25-04-2014

Biểu 1: Biểu Tổng hợp

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT 

THÔNG BÁO

Một số thông tin công khai của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng

Năm học 2012 - 2013

 - Hình thức công khai: công khai trên website nhà trường

- Địa chỉ website:http://www.tec.tnu.edu.vn

TT 

Thông tin 

Đơn vị 

Số lượng 

1

Số ngành trường đang đào tạo

Ngành 

26

2

Số ngành đã công bố chuẩn đầu ra

Ngành 

26

3

Diện tích đất của trường

ha 

7,08

4

Diện tích sàn xây dựng trực tiếp phục vụ đào tạo:

m2 

9414

4.1 

Diện tích phòng học các loại

-

4177

4.2

Diện tích thư viện

-

230

4.3

Diện tích phòng thí nghiệm

-

366

4.4

Diện tích nhà xưởng thực hành

-

4641

5

Diện tích sàn xây dựng ký túc xá của trường

m2

12450

6

Tổng số giảng viên cơ hữu, hợp đồng dài hạn:

Người

202

6.1

Giáo sư

-

0

6.2

Phó giáo sư

-

2

6.3

TSKH, tiến sỹ

-

6

6.4

Thạc sỹ

-

112

6.5

Cử nhân

-

81

7

Tổng số sinh viên, học sinh hệ chính quy:

Người

5256

7.1

Nghiên cứu sinh

-

0

7.2

Học viên cao học

-

0

7.3

Đại học

-

0

7.4

Cao đẳng

-

4745

7.5

Trung cấp chuyên nghiệp

-

511

8

Tỷ lệ giảng viên cơ hữu từ thạc sỹ trở lên

%

59,41

9

Mức học phí hệ chính quy năm 2012-2013:

Tr. đồng/năm

13,5

9.1

Tiến sỹ

-

0

9.2

Thạc sỹ

-

0

9.3

Đại học

-

0

9.4

Cao đẳng

-

4

9.5

Trung cấp

-

3

9.6

Cao đẳng nghề

-

3,5

9.7

Trung cấp nghề

-

3

10

Tổng thu năm 2011

Tỷ đồng

29,982

10.1

Từ ngân sách

-

8,37

10.2

Từ học phí, lệ phí

-

20,5

10.3

Từ nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ

-

0,13

10.4

Từ nguồn khác

-

0,982

 

 

Các bài liên quan