Tin tức & Sự kiện

Ngày 25-03-2022

Nghiệm thu đề tài NCKH cấp cơ sở năm 2021 (Đợt 5)

Ngày 24/3/2022 Hội đồng nghiệm thu đề tài NCKH cấp cơ sở năm 2021 trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật đã nghiệm thu 03 đề tài NCKH cấp cơ sở gồm đề tài: Đề tài 1 “Nghiên cứu biện pháp diệt mối hiệu quả tại trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật, Đại học Thái Nguyên” – Chủ nhiệm đề tài: Th.S Ma Thị Thúy Vân – Trưởng khoa Khoa Kỹ thuật Nông lâm.

Đề tài 2: “Xây dựng bài giảng điện tử học phần Tiếng Anh 1 với sự kết hợp phần mềm Ispring Suite và Quizlet trên nền tảng phần mềm Powerpoint”  Chủ nhiệm đề tài: ThS. Bùi Thị Hương - Giảng viên Khoa Khoa học cơ bản.  Đề tài 3:  “ Xây dựng bài giảng điện tử sử dụng phần mềm Sapo trong học phần “Phần mềm quản lý bán hàng siêu thị” đối với hàng tạp hóa” Chủ nhiệm đề tài  -  ThS.  Lê Thị Bích Ngọc - Giảng viên Khoa Kinh tế& Quản trị Kinh doanh.

 

   Hội đồng đánh giá nghiệm thu đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Cơ sở năm 2021 (đợt 5)

   Thay mặt nhóm nghiên cứu, các chủ nhiệm đề tài báo cáo trước Hội đồng nghiệm thu các nội dung chính trong đề tài. Tại Hội đồng đánh giá nghiệm thu, tác giả và nhóm nghiên cứu được nghe nhiều ý kiến góp ý, nhận xét của các thành viên Hội đồng, các đề tài được nghiệm thu đợt này được các thành viên Hội đồng đánh giá cao về tính khoa học và thực tiễn, các đề tài được thực hiện đúng hạn, đáp ứng được mục tiêu ban đầu mà tác giả đã đặt ra. Đề tài đã sử dụng các phương pháp nghiên cứu phù hợp mang lại hiệu quả cao với cách trình bày rõ ràng cụ thể với những hình ảnh sinh động mang giá trị cao. Để đề tài hoàn thiện hơn, Hội đồng cũng yêu cầu các tác giả và nhóm nghiên cứu cần đưa ra các giải pháp cụ thể hơn, phù hợp với thực tế của Trường.

Chủ nhiệm đề tài: Th.S Ma Thị Thúy Vân – Trưởng khoa Khoa Kỹ thuật Nông lâm trình bày nội dung chính đề tài “Nghiên cứu biện pháp diệt mối hiệu quả tại trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật, Đại học Thái Nguyên” 


  Chủ nhiệm đề tài: ThS.  Bùi Thị Hương  -  Giảng viên Khoa Khoa học Cơ bản trình bày nội dung chính đề tài “Xây dựng bài giảng điện tử học phần Tiếng Anh 1 với sự kết hợp phần mềm Ispring Suite và Quizlet trên nền tảng phần mềm Powerpoint”  

   Kết luận của Hội đồng đánh giá nghiệm thu đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Cơ sở năm 2021 (đợt 5): 01 đề tài đạt loại Tốt là đề tài “Xây dựng bài giảng điện tử học phần Tiếng Anh 1 với sự kết hợp phần mềm Ispring Suite và Quizlet trên nền tảng phần mềm Powerpoint” và 02 đề tài đạt loại Khá là đề tài Nghiên cứu biện pháp diệt mối hiệu quả tại trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật, Đại học Thái Nguyên” và đề tài “ Xây dựng bài giảng điện tử sử dụng phần mềm Sapo trong học phần “Phần mềm quản lý bán hàng siêu thị” đối với hàng tạp hóa”./.

 

 

Tin bài: Phòng TH

Đính kèm:

Các bài liên quan