Các văn bản chỉ đạo về phòng, chống dịch COVID 19 trong tình hình mới

Ngày 30-07-2020

Các văn bản chỉ đạo về phòng, chống dịch COVID 19 trong tình hình mới

VĂN BẢN

NGÀY PHÁT HÀNH

CHI TIẾT

   VB số 559/ UBND-KGVX về việc cho học sinh, sinh viên, học viên trên địa bàn tạm ngừng đến trường để phòng, chống dịch Covid - 19 16/02/2021 Xem chi tiết
   VB số 558/ UBND-KGVX về việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid - 19 sau tết Nguyên đán 2021 15/02/2021 Xem chi tiết 
   VB số 213/ĐHTN về việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid - 19 sau tết Nguyên đán 2021 16/02/2021 Xem chi tiết 
   VB số 98/CĐKTKT - TH về việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid - 19 sau tết Nguyên đán 2021 16/02/2021  Xem chi tiết
   Thông báo số 87/TB-CĐKTKT-TH về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid 19  28/01/2021 Xem chi tiết
   VB số 150/ĐHTN về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid 19  28/01/2021  Xem chi tiết

   VB số 19/CT-TTg Chỉ thị Về tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới

24/4/2020

Xem chi tiết

   VB số 3949/CV-BCĐ về việc tăng cường đảm bảo PCD COVID-19 cho chuyên gia nhập cảnh Việt Nam làm việc

24/7/2020

Xem chi tiết

   Thông báo số 253/TB-VPCP Thông báo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19

25/7/2020

Xem chi tiết

   VB số 3961/CV-BCĐ về việc tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19

25/7/2020

Xem chi tiết

   VB Số 2208/SYT-NVY V/v phối hợp thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 (Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên)

26/7/2020

Xem chi tiết

   VB số 6082/VPCP-KGVX về việc tăng cường thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19

26/7/2020

Xem chi tiết

   VB số 167/CV-BCĐ về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19

26/7/2020

Xem chi tiết

   VB số 257/TB-VPCP Thông báo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19

27/7/2020

Xem chi tiết

   VB số 1252/SGTVT-QLVTPT&NL về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên các phương tiện vận tải hành khách

27/7/2020

Xem chi tiết

   VB số 1294/ĐHTN-CTHSSV về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19

27/7/2020

Xem chi tiết

   VB số 2805/UBND-KGVX về việc tăng cường đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19 cho chuyên gia nhập cảnh Việt Nam làm việc

27/7/2020

Xem chi tiết

   Quyết định số 484/QĐ – CĐKTKT-TH Quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid 19

28/7/2020

Xem chi tiết

   Thông báo số 485/TB - CĐKTKT-TH về việc triển khai các hoạt động phòng, chống dịch bệnh Covid – 19 trong tình hình mới  tại cuộc họp ngày 28/7/2020

28/7/2020

Xem chi tiết

   Thông báo số 1321/TB-ĐHTN Thông báo Kết luận của Giám đốc Đại học Thái Nguyên, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Đại học Thái Nguyên tại Hội nghị ngày 28/7/2020

29/7/2020

Xem chi tiết

Các bài liên quan