Các văn bản chỉ đạo về phòng, chống dịch COVID 19 trong tình hình mới

Ngày 30-07-2020

Các văn bản chỉ đạo về phòng, chống dịch COVID 19 trong tình hình mới

TT

VĂN BẢN

NGÀY PHÁT HÀNH

CHI TIẾT

1

Số 19/CT-TTg Chỉ thị Về tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới

24/4/2020

Xem chi tiết

2

Số 3949/CV-BCĐ về việc tăng cường đảm bảo PCD COVID-19 cho chuyên gia nhập cảnh Việt Nam làm việc

24/7/2020

Xem chi tiết

3

Số 253/TB-VPCP Thông báo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19

25/7/2020

Xem chi tiết

4

Số 3961/CV-BCĐ về việc tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19

25/7/2020

Xem chi tiết

5

Số 2208/SYT-NVY V/v phối hợp thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 (Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên)

26/7/2020

Xem chi tiết

6

Số 6082/VPCP-KGVX về việc tăng cường thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19

26/7/2020

Xem chi tiết

7

Số 167/CV-BCĐ về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19

26/7/2020

Xem chi tiết

8

Số 257/TB-VPCP Thông báo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19

27/7/2020

Xem chi tiết

9

Số 1252/SGTVT-QLVTPT&NL về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên các phương tiện vận tải hành khách

27/7/2020

Xem chi tiết

10

Số 1294/ĐHTN-CTHSSV về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19

27/7/2020

Xem chi tiết

11

Số 2805/UBND-KGVX về việc tăng cường đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19 cho chuyên gia nhập cảnh Việt Nam làm việc

27/7/2020

Xem chi tiết

12

Số 484/QĐ – CĐKTKT-TH Quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid 19

28/7/2020

Xem chi tiết

13

Thông báo số 485/TB - CĐKTKT-TH về việc triển khai các hoạt động phòng, chống dịch bệnh Covid – 19 trong tình hình mới  tại cuộc họp ngày 28/7/2020

28/7/2020

Xem chi tiết

14

Số 1321/TB-ĐHTN Thông báo Kết luận của Giám đốc Đại học Thái Nguyên, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Đại học Thái Nguyên tại Hội nghị ngày 28/7/2020

29/7/2020

Xem chi tiết

Các bài liên quan