Cán bộ

Ngày 05-05-2014

Biểu 4: Công khai tài chính của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng năm học 2013 - 2014

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT 

 

THÔNG BÁO

Công khai tài chính của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng năm học 2013-2014

STT Nội dung Đơn vị Số lượng
I Học phí hệ chính quy chương trình đại trà năm học 2013-2014 Triệu đồng/năm  
1 Tiến sỹ    
2 Thạc sỹ    
3 Đại học    
4 Cao đẳng 4,55  
5 Trung cấp 3  
II Học phí hệ chính quy chương trình khác năm học 2013-2014 Triệu đồng/năm  
1 Tiến sỹ    
2 Thạc sỹ    
3 Đại học    
4 Cao đẳng nghề 3,5  
5 Trung cấp nghề 3  
III Học phí hệ vừa làm vừa học tại trường năm học 2013-2014 Triệu đồng/năm  
1 Tiến sỹ    
2 Thạc sỹ    
3 Đại học    
4 Cao đẳng    
IV Tổng thu năm 2012 Tỷ đồng  
1 Từ Ngân sách 10.704  
2 Từ học phí, lệ phí 24.023  
3 Từ nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ 0,166  
4 Từ nguồn khác. 1.033  

Các bài liên quan