Cán bộ

Ngày 28-04-2014

Biểu 9: Danh sách giảng viên cơ hữu có trình độ Tiến sỹ tham gia từng chương trình đào tạo

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT

BIỂU 9:  DANH SÁCH GIẢNG VIÊN CƠ HỮU CÓ TRÌNH ĐỘ TIẾN SỸ THAM GIA TỪNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

(TheoĐiều lệ trường cao đẳng)

STT Chương trình đào tạo Giảng viên Hệ số tham gia giảng dạy trong CTĐT Tổng các hệ số tại mỗi CTĐT
Họ tên Học hàm, học vị Chuyên ngành
GS PGS TS
  A. Bậc cao đẳng              
1 Chương trình Cơ khí 1. Nguyễn Đình Mãn   x   Cơ khí 1 4
2. Trương Đại Đức     x Giáo dục học 1
3. Ngô Cường     x Cơ khí 1
4. Trần Quốc Hùng     x Cơ khí 1
2 Chương trình Quản trị Kinh doanh 1. Ngô Xuân Hoàng     x Kinh tế 1 1
3 Chương trình Trồng trọt 1. Nguyễn Duy Lam     x Nông nghiệp 0,4 1,4
2. Võ Quốc Việt     x Nông nghiệp 1
4 Chương trình Thú y 1. Nguyễn Văn Bình   x   Chăn nuôi động vật nông nghiệp 0,5 0,5
5 Chương trình Quản lý Đất đai 1. Nguyễn Duy Lam     x Nông nghiệp 0,3 0,3
6 Chương trình Quản lý Môi trường 1. Nguyễn Duy Lam     x Nông nghiệp 0,3 0,8
7 2. Nguyễn Văn Bình   x   Chăn nuôi động vật nông nghiệp 0,5

Các bài liên quan