Đào tạo

Ngày 13-09-2017

Quyết định về việc Cảnh báo kết quả học tập đối với sinh viên K11, K12 học tại Trường, Học kỳ II năm học 2016 - 2017 và K10, K11, K12 SEVT - Hệ CĐ chính quy đào tạo theo hệ thống tín chỉ

Các bài liên quan