Công tác Đảng

Ngày 13-08-2018

Hội nghị học tập, quán triệt triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 BCH Trung ương khóa XII

Thực hiện Kế hoạch số 31-KH/ĐU của Đảng ủy Đại học Thái Nguyên về học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, ngày 08/8/2018, Đảng bộ Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật tổ chức “Hội nghị học tập, quán triệt triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 BCH Trung ương khóa XII”.

Đồng chí Lê Quang Dực - Giảng viên trường ĐH Khoa học - báo cáo viên tại Hội nghị

Tại Hội nghị, các CBVC, HĐLĐ của Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật được nghe đồng chí Lê Quang Dực - Giảng viên trường ĐH Khoa học, ĐHTN giới thiệu khái quát về Hội nghị lần thứ bảy ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và 3 nghị quyết quan trọng được thông qua tại Hội nghị gồm: Nghị quyết số 26-NQ/TW về "Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”; Nghị quyết số 27-NQ/TW về "Cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp”; Nghị quyết số 28-NQ/TW về "Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội”.


Các Nghị quyết này là sự cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm mà Đại hội XII của Đảng đã đề ra, đề cập tới những vấn đề lớn, hệ trọng, vừa cấp bách trước mắt, vừa cơ bản, lâu dài, có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển bền vững đất nước, tác động to lớn, sâu rộng, trực tiếp đến đời sống, tâm tư của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân.


Đồng chí Ngô Xuân Hoàng - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường phát biểu tại Hội nghị

Kết thúc Hội nghị, đồng chí Ngô Xuân Hoàng - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường yêu cầu các CBVC - HĐLĐ có mặt tại Hội nghị tiếp thu, quán triệt các nội dung chính của 3 Nghị quyết. Từ đó, tùy theo chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị sớm triển khai đưa các nội dung của 3 Nghị quyết đi vào đời sống thông qua công tác tham mưu, xây dựng chính sách pháp luật.

Sau Hội nghị, CBVC-HĐLĐ sẽ viết bài thu hoạch cá nhân. Bài thu hoạch phải bám sát nội dung của Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII; thể hiện được ý thức , trách nhiệm của cá nhân thông qua việc học tập Nghị quyết./.

 

 

Tin bài: TTCNTT - TV

Các bài liên quan