Thông báo

Ngày 07-03-2017

Thông báo về việc đổi tên Trung tâm Giáo dục quốc phòng Thái Nguyên thành Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh, Đại học Thái Nguyên

Các bài liên quan