Cán bộ

Ngày 05-05-2014

Biểu 1: Biểu tổng hợp một số thông tin công khai của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng năm học 2013 - 2014

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT 

THÔNG BÁO

Một số thông tin công khai của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng

Năm học 2013 - 2014

TT Thông tin Đơn vị Số lượng
1 Số ngành trường đang đào tạo Ngành 28
2 Số ngành đã công bố chuẩn đầu ra Ngành 28
3 Diện tích đất của trường  ha 7,08
4 Diện tích sàn xây dựng trực tiếp phục vụ đào tạo: m2 10353
4.1 Diện tích phòng học các loại - 4756
4.2 Diện tích thư viện - 460
4.3 Diện tích phòng thí nghiệm - 380
4.4 Diện tích nhà xưởng thực hành - 4757
5 Diện tích sàn xây dựng ký túc xá của trường m2 4757
6 Tổng số giảng viên cơ hữu, hợp đồng dài hạn: Người 197
6.1 Giáo sư - 0
6.2 Phó giáo sư - 2
6.3 TSKH, tiến sỹ - 7
6.4 Thạc sỹ - 121
6.5 Cử nhân - 66
7 Tổng số sinh viên, học sinh hệ chính quy: Người 3399
7.1 Nghiên cứu sinh - 0
7.2 Học viên cao học - 0
7.3 Đại học - 0
7.4 Cao đẳng - 3188
7.5 Trung cấp chuyên nghiệp - 211
8 Tỷ lệ giảng viên cơ hữu từ thạc sỹ trở lên % 66
9 Mức học phí hệ chính quy năm 2013-2014: Tr. đồng/năm 14,05
9.1 Tiến sỹ - 0
9.2 Thạc sỹ - 0
9.3 Đại học - 0
9.4 Cao đẳng - 4,55
9.5 Trung cấp - 3
9.6 Cao đẳng nghề - 3,5
9.7 Trung cấp nghề - 3
10 Tổng thu năm 2012 Tỷ đồng 35.926
10.1 Từ ngân sách - 10.704
10.2 Từ học phí, lệ phí - 24.023
10.3 Từ nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ - 0,166
10.4 Từ nguồn khác - 1.033

Các bài liên quan