Giới thiệu

Ngày 06-08-2013

PHÒNG ĐÀO TẠO QUẢN LÝ KHOA HỌC & HỢP TÁC QUỐC TẾ


PGS.TS. Nguyễn Văn Bình

Chức vụ: Trưởng phòng

Email: binh.nguyenvan5@gmail.com

Điện thoại: 01684298666-3848538                                    

     

 

 

ThS. Trần Thị Tuyết Nhung

Chức vụ: P. trưởng phòng

Email: tuanduongtran154@gmail.com.vn                                                 

Điện thoại: 0982831783

 

        

 

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ PHÒNG

I – CHỨC NĂNG

- Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác quản lý và phát triển ngành, nghề đào tạo. Tổ chức thực hiện công tác quản lý đào tạo thuộc trách nhiệm và thẩm quyền.

- Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác nghiên cứu và quản lý khoa học, trong các họat động quan hệ quốc tế. Tổ chức điều hành công tác nghiên cứu khoa học; quản lý việc biên soạn, in ấn giáo trình, tài liệu học tập, sách tham khảo thuộc trách nhiệm và thẩm quyền. Phát triển và quản lý quan hệ hợp tác quốc tế của trường phù hợp với luật pháp và thông lệ quốc tế.

II- NHIỆM VỤ

A. Công tác đào tạo

1. Xây dựng quy hoạch phát triển, lập chương trình, kế hoạch đào tạo cho các hệ trong và ngoài trường.

2. Tổ chức nghiên cứu xác định nhu cầu đào tạo làm cơ sở xây dựng kế hoạch phát triển đào tạo dài hạn của trường. Đánh giá tính phù hợp của quá trình đào tạo với yêu cầu của người sử dụng lao động, tham mưu cho Hiệu trưởng về đổi mới công tác đào tạo. Tổ chức thực hiện việc liên kết đào tạo hệ chính quy theo địa chỉ theo chủ trương chung của Nhà trường.

3. Lập kế hoạch và thực hiện chỉ tiêu tuyển sinh. Tổ chức và phối hợp với Đại học Thái Nguyên thực hiện tuyển sinh các hệ. Đối với các hệ Trường được giao tuyển sinh  thì thực hiện từ khâu lên kế hoạch, tiếp nhận hồ sơ, tổ chức thi, xét tuyển và triệu tập thí sinh trúng tuyển.

4. Phối hợp với các khoa, bộ môn và đợn vị chức năng nghiên cứu đổi mới, hoàn thiện: mục tiêu, nội dung, chương trình đào tạo, giáo trình, cơ cấu kiến thức và phương pháp giảng dạy.

5. Tổ chức các Hội nghị dạy tốt, học tốt cấp trường và triển khai cho các khoa kế hoạch tổ chức Hội nghị dạy tốt, học tốt cấp khoa.

6. Phối hợp với các đơn vị tổ chức đánh giá công tác giảng dạy của giảng viên, nhằm đảm bảo chất lượng đội ngũ giảng dạy. Đề xuất hướng giải quyết với Ban Giám hiệu nhằm không ngừng hoàn  thiện công tác quản lý giảng dạy, học tập.

7. Quản lý và thực hiện việc điều độ kế hoạch giảng dạy, học tập cho học kỳ và năm học. Kết hợp với các đơn vị sử dụng hợp lý hiệu quả giảng đường, các xưởng thực tập.

8. Thường trực Hội đồng : Tuyển sinh, tốt nghiệp, khoa học - đào tạo và các hội đồng liên quan, xét lên lớp, ngừng học, thôi học cho HSSV.

9. Soạn thảo trình Ban giám hiệu duyệt các quyết định: Lên lớp, lưu ban,  cho ngừng học của HSSV và các quyết định mở lớp đào tạo ngắn hạn để cấp chứng chỉ.

10. Thực hiện các quy chế, quy định về đào tạo. Quản lý kết quả đào tạo và căn cứ vào các quy chế tổng hợp kết quả đào tạo báo cáo các hội đồng xét duyệt: Tốt nghiệp, lên lớp, lưu ban của HSSV.

11. Đối chiếu xác nhận giờ giảng cho các khoa, các bộ môn và giáo viên để tính toán chế độ cho giảng viên, giáo viên.

12. Quản lý và sử dụng có hiệu quả lao động, cơ sở vật chất và các phương tiện thiết bị được nhà trường giao.

B. Công tác quản lý khoa học & hợp tác quốc tế

1. Xây dựng kế hoạch, nghiên cứu, ứng dụng khoa khọc của trường. Đầu mối xúc tiến phát triển các họat động nghiên cứu và ứng dụng khoa học.

2. Hoàn thiện hệ thống quy định, quy chế nội bộ về họat động nghiên cứu khoa học, lao động sản xuất.

3. Tiếp nhận và triển khai các dự án, đề tài nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước, Bộ, địa phương và cơ sở. Theo dõi tiến độ thực hiện và tổ chức nghiệm thu các dự án, các đề tài nghiên cứu khoa học.

4. Phối hợp với các đơn vị có liên quan, mở rộng quan hệ đối ngoại trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học để tiếp nhận các đơn đặt hàng, đấu thầu, nghiên cứu các chương trình, đề tài nghiên cứu và dự án khoa học - công nghệ.

5. Tổ chức và quản lý việc biên soạn, in ấn và thẩm định giáo trình, tài liệu học tập, sách tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học.

6. Tư vấn chuyển giao các kết quả nghiên cứu khoa học cho các địa phương và các cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ.

7. Thường trực Hội đồng khoa học - Đào tạo trường.

8. Tổ chức chỉ đạo, quản lý và đề xuất các biện pháp nhằm tăng cường họat động nghiên cứu khoa học trong sinh viên.

9. Lập chương trình và tổ chức thực hiện các quan hệ hợp tác với các đối tác quốc tế. Mở rộng quan hệ và phát triển các loại hình hợp tác quốc tế

10. Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức các cuộc hội thảo, hội nghị về họat động hợp tác quốc tế; tổ chức các buổi báo cáo về nội dung họat động của các đoàn và cá nhân được trường cử đi nước ngoài về.

11. Làm thủ tục nhập cảnh; lập chương trình, nội dung, thời gian của các đoàn nước ngoài đến trường làm việc; tổ chức đón tiếp, sắp xếp nơi ở, làm việc, bảo đảm họat động cho khách nước ngoài thuận lợi, an toàn, đúng quy định.

12. Tham gia xây dụng, chỉnh sửa, bổ sung quy chế chi tiêu nội bộ và phương án phân phối, sử dụng các nguồn thu hợp pháp của trường.

13. Thực hiện công tác tổng hợp và báo cáo về họat động nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế theo quy định.

14. Quản lý và sử dụng có hiệu quả lao động, cơ sở vật chất và các phương tiện thiết bị được nhà trường giao.

Tập thể cán bộ, giảng viên phòng Đào tạo - Quản lý khoa học và QHQT 


TỔ CHỨC NHÂN SỰ PHÒNG ĐÀO TẠO - QUẢN LÝ KHOA HỌC VÀ QHQT

Họ và tên 

Chức vụ 

Điện thoại 

Email 

NGƯT.TS. Ngô Xuân Hoàng

Hiệu trưởng 0912140868   nxhoang63@gmail.com

PGS.TS. Nguyễn Văn Bình

Trưởng phòng

01684298666-3848538

binh.nguyenvan5@gmail.com

ThS. Trần Thị Tuyết Nhung

Phó Trưởng phòng

0982831783

tuanduongtran154@gmail.com

1. Bộ phận nghiệp vụ

ThS. Nguyễn Mạnh Cường

Chuyên viên

0912103104


ThS. Nguyễn.T.Ngọc Thuý

Chuyên viên 0915365359 thuycdkt@gmail.com

ThS. Lương Anh Dân

Chuyên viên

0986390586


ThS. Kiều Thị Thanh Huyền

Chuyên viên

0977337643


CN. Nguyễn Thị Chinh

Chuyên viên

0978662228

 
KS. Phạm Huyền Trang Giảng viên 01664641216 huyentrang.lajuichan@gmail.com

2. Tổ Quản lý giảng đường

Lương Thị Mai

Nhân viên

0915589345


Hoàng Thị Thúy Dương

Nhân viên

0942712390


Dương Quang Sản

Nhân viên

0985722849


    

Các bài liên quan