Tin tức & Sự kiện

Ngày 19-08-2019

Hội nghị học tập các Chỉ thị, Nghị quyết của Bộ chính trị khóa XII và triển khai kế hoạch năm học 2019-2020

Thực hiện kế hoạch số 51-KH/ĐU ngày 12/6/2019 của Đảng ủy ĐHTN; Kế hoạch tháng 8/2019 của Đảng ủy, BGH nhà trường. Sáng ngày 16/8, tại Nhà đa năng trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật đã tổ chức Hội nghị học tập các Chỉ thị, Nghị quyết của Bộ chính trị khóa XII và triển khai Kế hoạch năm học 2019-2020 đến toàn đảng viên, CBVC, HĐLĐ.

Các đảng viên, CBVC, HĐLĐ tại Hội nghị học tập các Chỉ thị, Nghị quyết của Bộ chính trị khóa XII và triển khai kế hoạch năm học 2019-2020

   Trước khi diễn ra Hội nghị, NGƯT. TS Ngô Xuân Hoàng – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường đã trao Quyết định bổ nhiệm Phó Bí thư Đảng ủy trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật cho PGS.TS Nguyễn Văn Bình – Trưởng phòng Đào tạo QLKH&HTQT và trao Quyết định bổ nhiệm Chủ Tịch Hội đồng trường cho Th.S Võ Thị Ngọc – Trưởng Khoa Điện. Trên cương vị mới, nhiệm vụ mới, chúc 02 đồng chí sức khỏe, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.


   Đồng chí Ngô Xuân Hoàng – Ủy viên BCH Đảng bộ ĐHTN, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường – Báo cáo viên tại hội nghị truyền đạt nội dung Nghị quyết số 35-NQ/TW và Chỉ thị số 32-CT/TW của Bộ Chính tr

Tại Hội nghị học tập các Chỉ thị, Nghị quyết của Bộ chính trị khóa XII, toàn thể CBVC, HĐLĐ đã được nghe đồng chí Ngô Xuân Hoàng – Ủy viên BCH Đảng bộ ĐHTN, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường – Báo cáo viên tại hội nghị truyền đạt nội dung Nghị quyết số 35-NQ/TW và Chỉ thị số 32-CT/TW của Bộ Chính trị. Nghị quyết số 35-NQ/TW nêu 7 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong đó trọng tâm là tiếp tục làm cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nhận thức đầy đủ hơn, sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội, xây dựng văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc tổ quốc, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ công bằng, văn minh; đổi mới nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục đối với các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ nhằm nâng cao sức đề kháng, khả năng chủ động đấu tranh, phản bác những quan điểm sai trái, thù địch. Tiếp tục làm rõ cơ sở lý luận thực tiễn, hoàn thiện hệ thống lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta trong tình hình mới …. Chỉ thị số 32-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tăng cường và nâng cao hiệu quả quan hệ đối ngoại đảng trong tình hình mới”, góp phần tạo nền tảng chính trị quan trọng trong quan hệ của nước ta với các nước trong khu vực và trên thế giới; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định cho phát triển đất nước; đóng góp tích cực vào cuộc đấu tranh vì hòa bình độc lập dân tộc, dân chủ tiến bộ xã hội. Qua đó các cấp ủy tuyên truyền đến các tầng lớp nhân dân; tăng cường đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch, nhận thức lệch lạc về công tác đối ngoại của Đảng.

NGƯT. TS Ngô Xuân Hoàng – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường đã trao Quyết định bổ nhiệm Phó Bí thư Đảng ủy trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật cho PGS.TS Nguyễn Văn Bình 

 NGƯT. TS Ngô Xuân Hoàng – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường đã trao Quyết định bổ nhiệm Chủ Tịch Hội đồng trường cho Th.S Võ Thị Ngọc 

 Sau khi kết thúc Hội nghị học tập các Chỉ thị, Nghị quết của Bộ chính trị khóa XII, Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường đã triển khai Kế hoạch năm học 2019-2020. Theo đó lãnh đạo các phòng, khoa, trung tâm đã trình bày báo cáo kết quả đạt được trong năm học 2018-2019 và kế hoạch của đơn vị trong năm học 2019-2020.

   Phát biểu kết luận Hội nghị học tập Chỉ thị, Nghị quyết của Bộ chính trị khóa XII và triển khai Kế hoạch năm học 2019-2020, NGƯT. TS Ngô Xuân Hoàng – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường khẳng định: Các nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư (khóa XII) có ý nghĩa hết sức quan trọng, thiết thực trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Phải gắn việc học tập, quán triệt và triển khai nghị quyết với xây dựng chương trình hành động một cách linh hoạt, sáng tạo, phù hợp với từng đơn vị để đạt được hiệu quả cao; đối với những thành tích mà các đơn vị trong trường đã đạt được trong năm học 2018-2019, yêu cầu toàn thể CBVC, HĐLĐ tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết  thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kế hoạch năm học 2019-2020./.

 

 

Tin bài: Phòng TH

Các bài liên quan