Hợp tác ĐT với Samsung

Ngày 18-10-2018

Thông báo về việc chuyển ngành đào tạo và bảo lưu kết quả học tập đối với sinh viên K14 tại Công ty Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên (SEVT)

Các bài liên quan