Hợp tác ĐT với Samsung

Ngày 20-09-2017

Thông báo về việc thu học phí bằng tiền mặt cho sinh viên học tại SEVT

THÔNG BÁO

Về việc thu học phí bằng tiền mặt cho sinh viên học tại SEVT

 

  Thực hiện thông báo số: 678A/TB-HT và thông  báo số 679A/TB-HT  ngày 12/9/2017  của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật về việc thu học phí của các lớp K10, K11, K12 đào tạo tại SEVT, Phòng Kế hoạch - Tài chính tổ chức thu học phí cho sinh viên học tại SEVT như sau:

         - Thời gian thu:  ngày 25, 26, 27 tháng 9 năm 2017 (từ 18h đến 21h00)

         -  Địa điểm: Phòng 309 tại SEVT

    Phòng KHTC đề nghị các giáo viên chủ nhiệm và giáo viên đang giảng dạy tại SEVT thông báo và đôn đốc sinh viên nộp học phí đúng quy định.

 

                                                                               Ngày 20 tháng 9 năm 2017

                                                                               Phòng Kế hoạch - Tài chính

Các bài liên quan