Giới thiệu

Ngày 15-08-2013

Khoa Kỹ thuật Công nghiệp

ThS.  Võ Thị Ngọc

Chức vụ: Trưởng khoa  

Email: vongoccdktkt@gmail.com

Điện thoại: 0984796067

 


 

ThS.  Nguyễn Mạnh Hà

Chức vụ: Phó trưởng khoa   

Email: hajin1102@gmail.com

Điện thoại: 0978252555

 


 

ThS.  Phan Thanh Chương

Chức vụ: Phó trưởng khoa       

Email: thanhchuong.com@gmail.com

Điện thoại: 0948971970

 

                  

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ  KHOA

1. Xây dựng và tổ chức thực hiện 5 chương trình đào tạo các chuyên ngành của khoa hàng năm và chương trình dài hạn.

   1.1.Công nghệ kỹ thuật điện

   1.2.Công nghệ kỹ thuật cơ khí

   1.3.Công nghệ thông tin

   1.4.Công nghệ kỹ thuật giao thông

   1.5.Công nghệ kỹ thuật xây dựng dân dụng

2. Phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu phát triển nội dung đào tạo các chuyên ngành đào tạo thuộc khoa đảm nhiệm; tham gia các hoạt động khoa học, giáo dục đào tạo của nhà trường.

3. Quản lý, tổ chức việc giảng dạy của giảng viên các bộ môn; nghiên cứu đề xuất việc mời các giảng viên, chuyên gia ở các trường, các cơ quan, đơn vị trong nước đến giảng dạy các môn học do khoa trực tiếp đảm nhiệm.

4. Tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên môn, thông qua tài liệu giảng dạy của giảng viên.

5. Phân công và quản lý công tác giáo viên chủ nhiệm các lớp.

6. Nghiên cứu hoàn thiện chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy đối với từng học phần, bài học của các bộ môn thuộc khoa.

7. Phối hợp với phòng Công tác học sinh sinh viên thực hiện công tác tư vấn cho sinh viên.

8. Phối hợp với phòng Đào tạo – KH&QHQT, phòng Công tác học sinh sinh viên về đánh giá xếp loại, thi đua, khen thưởng của sinh viên.

9. Nghiên cứu đề xuất và tổ chức thực hiện các dự án, chương trình liên kết, liên thông đào tạo với các trường trong và ngoài nước; tổ chức trao đổi giảng viên với các trường.

10. Quản lý, tổ chức, đánh giá việc học tập, rèn luyện của sinh viên thuộc khoa đào tạo theo quy định của Nhà nước và Nhà trường.

11. Phối hợp với Phòng Đào tạo– KH&QHQT, Trung tâm tư vấn tuyển sinh trong việc đưa sinh viên đi thực tập ở các cơ sở sản xuất, kinh doanh.

12. Phân công giảng viên của khoa giảng dạy theo kế hoạch.

13. Theo dõi, đánh giá chất lượng giảng dạy của giảng viên trong khoa.

14. Tổ chức công tác nghiên cứu khoa học, hội thảo chuyên đề, các hoạt động về cải tiến phương pháp giảng dạy trong khoa...

15. Phối hợp với Trung tâm Công nghệ thông tin nội dung đào tạo xây dựng đề cương chi tiết, tài liệu giảng dạy và phân công giảng viên tham gia giảng dạy các khóa đào tạo ngắn hạn.

16. Phân công giảng viên hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học.

17. Tổ chức đào tạo bồi dưỡng giảng viên mới.

18. Đứng đầu khoa là Trưởng khoa, giúp việc cho trưởng khoa có Phó trưởng khoa và các trưởng, phó bộ môn, nhân viên văn phòng khoa.


Tập thể Cán bộ Giảng viên khoa Kỹ thuật Công nghiệp

 

 

TỔ CHỨC NHÂN SỰ KHOA KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP

Họ tên 

Chức vụ 

Điện thoại 

Email 

  ThS.  Võ Thị Ngọc

  Trưởng khoa

0984796067

vongoccdktkt@gmail.com

  ThS.  Nguyễn Mạnh Hà

  Phó trưởng khoa

0978252555

hajin1102@gmail.com

  ThS.  Phan Thanh Chương

  Phó trưởng khoa

0948971970

thanhchuong.com@gmail.com

1. Văn phòng khoa                                                                                                    0280 3746653

KS. Trần Thị Huyền

Nhân viên

0974056684

t.huyenktcn@gmail.com

2. Bộ môn Cơ khí

ThS. Nguyễn Mạnh Hà

Giảng viên

0978252555

hajin1102@gmail.com

ThS. Nguyễn Xuân Vinh

Giảng viên

0987123665

nguyenvinhcdktkt@gmail.com

ThS. Nguyễn Đức Chính

Giảng viên

0988975892

ndc.cdktkt@gmail.com

KS. Trần Thị Thu Hằng

Giảng viên

0919599616

thuhanghoc@gmail.com

ThS. Lã Đỗ Khánh Linh

Phó bộ môn

0982459148

linhcdktkt@gmail.com

ThS. Nguyễn Hoàng Giang

Giảng viên

0977732772

nhgiangktcn@gmail.com

3. Bộ môn Điện 

ThS. Vũ Mạnh Thủy

Trưởng bộ môn

0904186325

vumanhthuy@gmail.com.vn

ThS. Võ Thị Ngọc

Giảng viên 0984796067 vongoccdktkt@gmail.com

ThS. Trần Thị Tuyết Lan

Giảng viên

0982092179

lanhuong02012008@gmail.com

ThS. Lê Thị Minh Nguyệt

Giảng viên

0987636179

nguyetcdktkt@gmail.com

ThS. Vũ Thị Ánh Ngọc

Giảng viên

0982370579

v.t.a.ngoc@gmail.com

ThS. Đỗ Thị Hương

Giảng viên

0989830568

dohuongcdktkt@gmail.com

ThS. Nguyễn Thị Thắm

Giảng viên

0982862933

tham862933@yahoo.com.vn

4. Bộ môn CNTT

ThS. Phạm Ngọc Quý

Trưởng bộ môn

0912898192

pnquy@tntec.edu.vn

ThS. Nguyễn Thị Hạnh

Phó bộ môn

0977677179

nguyenthihanhk4@gmail.com

ThS. Vũ Đình Thanh

Giảng viên 0979220833 vdthanh189@gmail.com

ThS. Đỗ Thái Hòa

Giảng viên

0977589856

dothaihoa1981@gmail.com

ThS. Phạm Thị Thu Huyền

Giảng viên

0989809952

huyencdktcn@mail.com

ThS. Lê Thị Minh Tân

Giảng viên

0977677693

tantn85@gmail.com

ThS. Nguyễn Trường Sinh

Giảng viên

0968194228

ntsinh@tntec.edu.vn

ThS. La Ngọc Tùng

Giảng viên

0988110884

latung@tntec.edu.vn

KS. Phạm Quang Huy

Giảng viên

0973517255

phamquanghuycntt@gmail.com

ThS. Đỗ Cao Chinh

Giáo viên 0972474101 docaochinh@gmail.com

ThS. Trương Đức Cường

Giáo viên

0912864919

naotevol@gmail.com

5. Bộ môn Xây dựng công trình

ThS. Phan Thanh Chương

Trưởng bộ môn

0948971970

thanhchuong.com@gmail.com

KS. Đỗ Thị Thủy

Giảng viên

0973248287

thuyhungyen08@mail.com

KS.  Phan Bá Kiên

Giảng viên

01696708768

phankien147@gmail.com

KS. Trần Việt Thắng

Giảng viên

0972998919

thangzinzin@gmail.com

KS.  Nguyễn Văn Đông

Giảng viên

0973442208

minhdong2008@gmail.com

KS. Bùi Viết Thành

Giảng viên

0988325581

buivietthanhtn@gmail.com

   

Các bài liên quan