Giới thiệu

Ngày 15-08-2013

Khoa Điện

ThS.  Võ Thị Ngọc

Chức vụ: Trưởng khoa  

Email: vongoccdktkt@gmail.com

Điện thoại: 0984796067

 


ThS.  Nguyễn Mạnh Hà

Chức vụ: Phó trưởng khoa   

Email: hajin1102@gmail.com

Điện thoại: 0978252555

 


ThS. Ngô Mạnh Tiến

Chức vụ: Phó Trưởng khoa

Điện thoại: 0912018437

Email: ngomanhtien@gmail.com

 

                  

I. CHỨC NĂNG

Khoa là đơn vị quản lý đào tạo cơ sở của Trường giúp Hiệu trưởng trực tiếp tổ chức thực hiện nhiệm vụ đào tạo, NCKH, thực nghiệm, chuyển giao công nghệ. Trực tiếp quản lý các hoạt động chuyên môn và chịu trách nhiệm về chất lượng toàn diện của HSSV trong Khoa theo Quy chế Công tác HSSV và Đề án CTSV trong tình hình mới. 

II. NHIỆM VỤ CỦA KHOA

a. Quản lý giảng viên, cán bộ quản lý, viên chức, người lao động và người học thuộc khoa, bộ môn theo sự phân công của Hiệu trưởng.

b. Thực hiện kế hoạch giảng dạy, học tập và các hoạt động ngoại khóa khác theo chương trình, kế hoạch giảng dạy hàng năm của trường theo quy định của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, bao gồm:

Xây dựng chương trình đào tạo của từng ngành, nghề theo từng trình độ đào tạo thuộc khoa, bộ môn mình quản lý hoặc do hiệu trưởng giao.

Tổ chức biên soạn đề cương chi tiết các môn học, mô - đun, tín chỉ liên quan bảo đảm tính thống nhất, tránh chồng chéo giữa các môn học, mô – đun, tín chỉ của chương trình đào tạo hoặc giữa các trình độ đào tạo.

Tổ chức phát triển chương trình đào tạo, xây dựng các đề án, biên soạn tài liệu, giáo trình đào tạo theo định hướng phát triển của nhà trường; phát triển chương trình đào tạo, giáo trình, tài liệu giảng dạy trình độ cao đẳng, trình độ trung cấp và sơ cấp các chương trình dào tạo thường xuyên theo quy định.

Tổ chức nghiên cứu cải tiên phương pháp giảng dạy, học tập nhằm nâng cao chất lượng đào tạo.

Xây dựng và thực hiện phương pháp kiểm tra, thi, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của người học, bảo đảm chuẩn đầu ra của người học theo cam kết đã được công bố, đáp ứng nhu cầu sử dụng của thị trường lao động,

c. Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động khoa học và công nghệ, hợp tác quốc tế; hợp tác với các tổ chức khoa học công nghệ, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ liên quan đến ngành nghề đào tạo và huy động sự tham gia của doanh nghiệp vào quá trình đào tạo của bộ môn, khoa.

d. Xây dựng và phát triển đội ngũ nhà giáo, ngành, nghè đào tạo và cơ sở vật chất, tiết bị phục vụ cho đào tạo và nghiên cứu khoa học, tăng cường điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo, thực hiện các hoạt động thực nghiệm, nghiên cứu khoa học, ứng dụng kỹ thuật, công nghệ vào quá trình đào tạo.

đ. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho đội ngũ giảng viên, cán bộ, nhân viên và người học, có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho nhà giáo và cán bộ nhân viên thuộc Khoa.                  

e. Tổ chức đánh giá giảng viên, cán bộ quản lý, viên chức, người lao động trong khoa, bộ môn và tham gia đánh giá cán bộ quản lý trong trường theo quy định của Nhà trường.

g. Quản lý, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo theo quy định của hiệu trưởng; đề xuất, xây dựng các kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị đào tạo của khoa, bộ môn.

h. Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định của Hiệu trưởng.


Tập thể Cán bộ Giảng viên  Khoa Điện

 

 

TỔ CHỨC NHÂN SỰ KHOA ĐIỆN

Họ tên 

Chức vụ 

Điện thoại 

Email 

  ThS.  Võ Thị Ngọc

  Trưởng khoa

0984796067

vongoccdktkt@gmail.com

  ThS.  Nguyễn Mạnh Hà

  Phó trưởng khoa

0978252555

hajin1102@gmail.com

  ThS.  Ngô Mạnh Tiến

  Phó trưởng khoa

0912018437

ngomanhtien@gmail.com

1. Văn phòng khoa                                                                        0280 3746653

KS. Trần Thị Huyền

Nhân viên

0974056684

t.huyenktcn@gmail.com

2. Bộ môn Điện dân dụng và Công nghiệp

ThS. Nguyễn Mạnh Hà

Giảng viên

0978252555

hajin1102@gmail.com

ThS. Phạm Đình Tiệp

Giảng viên 01234174567  

ThS.Nguyễn Xuân Thế

Giảng viên 0988098504 xuanthe210@gmail.com

ThS.Trần Quang Thuận

Giảng viên 0942111970 tranthuan@gmail.com

KS.Nguyễn Thị Sao

Giảng viên 0988708168  

KS. Nguyễn Thị Hoài

Giảng viên 01694069368  

KS. Nguyễn Hải Vân

Giảng viên 0912683484  

ThS. Vũ Thị Ánh Ngọc

Giảng viên 0982370579 v.t.a.ngoc@gmail.com

ThS. Lê Thị Minh Nguyệt

Giảng viên 0987636179 nguyetcdktkt@gmail.com

ThS. Nguyễn Thị Thắm

Giảng viên 0982862933 tham862933@yahoo.com.vn

3. Bộ môn Điện - Điện tử

ThS. Vũ Mạnh Thủy

Trưởng bộ môn

0904186325

vumanhthuy@gmail.com.vn

ThS. Võ Thị Ngọc

Giảng viên 0984796067 vongoccdktkt@gmail.com

ThS. Trần Thị Tuyết Lan

Giảng viên

0982092179

lanhuong02012008@gmail.com

ThS. Vũ Thị Ánh Ngọc

Giảng viên

0982370579

v.t.a.ngoc@gmail.com

ThS. Đỗ Thị Hương

Giảng viên

0989830568

dohuongcdktkt@gmail.com

ThS.Trần Trung Dũng

Giảng viên 0983855692  

KS. Vũ Nguyên Hải

Giảng viên 0984373770  

ThS.Trần Văn Quang

Giảng viên 0976470823  

KS.Trần Anh Trang

Giảng viên 0946004228  

ThS.  Nguyễn Mạnh Hà

Giảng viên 0978252555  


Các bài liên quan