Đảng Đoàn thể

Ngày 15-08-2013

BAN CHẤP HÀNH HỘI SINH VIÊN

 Stt

 Họ và tên

 Chức vụ

 Điện thoại

 Email

1

 Vũ Minh Đức

 Chủ tịch

0985 990819

minhduc.kkt@gmail.com

2

Dương Quỳnh Liên          

Phó Chủ tịch

0984664789

hoasentrang84@yahoo.com

3

Trần Trung Dũng                 

UV BTK

0983 855 692

 

4

Nguyễn Tiến Đông        

UV BTK

0917 883 181

 

5

Đặng Vũ Khánh           

UV BTK

0985 967 977

 

6

Nguyễn Thị Hường      

UV BCH

0983 293 296

 

7

Trần Xuân Tứ          

UV BCH

0982 861 018

 

8

Thân Văn Khởi                

UV BCH

0974 604 124

 

9

Trần Thị Chúc             

UV BCH

 

 

10

Nguyễn Ngọc Hoàng    

UV BCH

 

 

11

Ngô Thị Lý                 

UV BCH

 

 

12

Hoàng Thị Thu

UV BCH

 

 

13

Nguyễn Ngọc Bích Diệp 

UV BCH

 

 

14

Nguyễn Thị Thanh Tâm                  

UV BCH

 

 

15

Vũ Đại Dương              

UV BCH

 

 

Các bài liên quan