Giới thiệu

Ngày 07-08-2013

Ban giám hiệu

1.TS. Ngô Xuân Hoàng -  Bí thư Đảng ủy - Hiệu trưởng

 Địa điểm làm việc: Phòng 202 tầng 2 nhà hiệu bộ;

              Email: nxhoang63@gmail.com

             Điện thoại liên hệ: NR - 0280.3654 794;

              DĐ - 0912 140 868. 

                         

 
     

 Hiệu trưởng quản lý và điều hành các hoạt động của Nhà trường và trực tiếp phụ trách một số lĩnh vực công tác sau:

1. Chỉ đạo công tác Đào tạo cho tất cả các hệ (Cao đẳng và Trung cấp chuyên

nghiệp, Cao đẳng và Trung cấp nghề), cụ thể gồm các hoạt động sau:

- Chỉ đạo việc xây dựng chương trình đào tạo.

- Chỉ đạo việc biên soạn các tài liệu giảng dạy (giáo trình, giáo án, bài tập,...)

- Chỉ đạo việc mở ngành mới.

- Chỉ đạo công tác xây dựng kế hoạch đào tạo, tổ chức đào tạo; Ký duyệt kế

hoạch đào tạo, thời khoá biểu, lịch thi đi và thi lại.

- Chỉ đạo việc xây dựng định mức và kế hoạch cấp vật tư, dụng cụ cho công tác

thực tập của HSSV.

- Chỉ đạo công tác thực tập môn học, thực tập nghề nghiệp, thực tập tốt nghiệp.

- Chỉ đạo công tác xét học vụ, xét lên lớp và xét kết quả học tập của HSSV các hệ.

- Chỉ đạo công tác dự giờ của giáo viên, giảng viên trong năm học.

- Chỉ đạo công tác dạy giỏi của giáo viên, giảng viên.

- Chỉ đạo việc chuẩn hóa tin học IC3 và ngoại ngữ cho cán bộ, giáo viên/giảng viên và HSSV.

- Chỉ đạo công tác tổ chức đào tạo các lớp ngắn hạn để cấp chứng chỉ.

- Kiểm tra khối lượng giảng dạy của giáo viên/giảng viên theo từng học kỳ và cả

năm học.

- Ký các hợp đồng giảng dạy giữa Nhà trường với các giáo viên/giảng viên.

- Tham gia công tác tư vấn tuyển sinh cho các hệ đào tạo.

- Chỉ đạo việc thu nộp học phí của HSSV các lớp liên kết đào tạo (hệ ngoài

ngân sách).

- Chỉ đạo và theo dõi việc thực hiện hợp đồng đào tạo của các Cơ sở liên kết .

2. Chỉ đạo công tác Nghiên cứu khoa học, Hợp tác quốc tế gồm các nội dung sau:

- Chỉ đạo công tác xây dựng và thực hiện kế hoạch khoa học và công nghệ hàng năm.

- Chỉ đạo việc liên kết đào tạo với các đối tác nước ngoài.

- Chỉ đạo các công tác hợp tác quốc tế khác.

3. Chỉ đạo công tác Khảo thí và Đảm bảo chất lượng.

4. Chỉ đạo Phòng ĐT-QLKH &HTQT, Khoa Kinh tế và Quản trị kinh doanh và

Khoa Đào tạo Nghề.  

5. Thực hiện những công việc khác khi Hiệu trưởng yêu cầu.

    Sinh hoạt chính quyền và sinh hoạt Đảng tại Phòng ĐT-QLKH&HTQT.

 

2. TS. Nguyễn Duy Lam –  Phó Hiệu trưởng

     Địa điểm làm việc: Phòng 205  tầng 2  nhà hiệu bộ;

     Email: nguyenduylam.nl@gmail.com

     Điện thoại liên hệ:      NR

                                    DĐ - 0983640097. 

    

     Giúp Hiệu trưởng quản lý và điều hành các hoạt động của Nhà trường và  

trực tiếp phụ trách một số lĩnh vực công tác sau:

1. Chỉ đạo công tác học sinh, sinh viên, cụ thể gồm các hoạt động sau:

- Chỉ đạo công tác chính trị tư tưởng của HSSV.

- Chỉ đạo việc phòng chống ma túy và các tệ nạn xã hội trong HSSV.

- Chỉ đạo việc tiếp nhận HSSV nhập học đầu khóa.

- Chỉ đạo việc kiểm tra hồ sơ HSSV, xét miễn giảm học phí, xét trợ câp xã hội,

xét học bổng khuyến khích học tập cho HSSV.

- Chỉ đạo việc xét kết quả học tập và rèn luyện của HSSV.

- Chỉ đạo công tác in ấn, cấp phát văn bằng chứng chỉ.

- Chủ trì Hội đồng khen thưởng - kỷ luật HSSV.

- Chủ trì Hội nghị giao ban công tác HSSV hàng tháng

- Chỉ đạo việc thu nộp học phí của HSSV các lớp trong trường

- Chỉ đạo công tác giáo viên chủ nhiệm các lớp HSSV.

- Chỉ đạo công tác quản lý HSSV nội - ngoại trú.

- Chỉ đạo công tác quản lý nhân viên sản xuất của SEVT ở Khu nội trú.

- Chỉ đạo việc tổ chức hội nghị học tốt của HSSV.

2. Chỉ đạo công tác Thanh tra - Pháp chế.

3. Chỉ đạo công tác đảm bảo trật tự an ninh, bảo vệ cơ sở vật chất của Nhà trường.

4. Tham gia công tác tư vấn tuyển sinh cho các hệ đào tạo. 

5. Chỉ đạo Phòng công tác HSSV, Phòng Thanh tra-Pháp chế và Khoa Kỹ thuật Nông - Lâm.

6. Thực hiện những công việc khác khi Hiệu trưởng yêu cầu.

    Sinh hoạt chính quyền và sinh hoạt Đảng tại Phòng CT HSSV.

 

 

3. TS. Ngô Cường - Phó Hiệu trưởng

    Địa điểm làm việc:Phòng 103 tầng 1 nhà hiệu bộ;

    Email:ngocuong_tn@yahoo.com

     Điện thoại liên hệ:  NR-0280.3856 916;

                                       DĐ-0912 477849. 

 

    Giúp Hiệu trưởng quản lý và điều hành các hoạt động của Nhà trường và trực

tiếp phụ trách một số lĩnh vực công tác sau:

1. Chỉ đạo công tác xây dựng và quản lý cơ sở vật chất:

- Chỉ đạo công tác mua sắm và sửa chữa các trang thiết bị, máy móc.

- Chỉ đạo công tác xây mới, cải tạo, sữa chữa, nâng cấp các công trình xây dựng.

- Chỉ đạo việc xây dựng và theo dõi việc thực hiện các hợp đồng dịch vụ giữa

Nhà trường với các Nhà thầu.

- Chỉ đạo việc xây dựng đề án tiếp nhận các chương trình đầu tư.

- Chỉ đạo công tác kiểm kê tài sản hàng năm.

2. Chỉ đạo công tác y tế, vệ sinh môi trường, vườn hoa, cây cảnh.

3. Chỉ đạo công tác phòng chống lụt bão, phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn.

4. Chỉ đạo công tác thông tin, thư viện.

5. Tham gia công tác tư vấn tuyển sinh cho các hệ đào tạo. 

6. Chỉ đạo Phòng Tổng hợp, Trung tâm CNTT&TV và Khoa Kỹ thuật Công nghiệp.

7. Thực hiện những công việc khác khi Hiệu trưởng yêu cầu.

    Sinh hoạt chính quyền và sinh hoạt Đảng tại Phòng Tổng hợp.

 
        

Các bài liên quan