Cán bộ

Ngày 06-03-2019

Thông báo Các môn học của từng khóa học, chuyên ngành từ K13 (Biểu mẫu 02-ĐHTN)

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

 TRƯỜNG CĐ KINH TẾ - KỸ THUẬT

 

Biểu mẫu 02-ĐHTN

(Kèm theo công văn số: 2003/ĐHTN ngày 02 tháng 10 năm 2018 của Đại học Thái Nguyên)

THÔNG BÁO 

Các môn học của từng khóa học, chuyên ngành từ K13

STT

Chuyên ngành đào tạo

Khung chương trình đào tạo

Thông tin môn học

Ghi chú

1

Điện công nghiệp

 Tài về

 

 

2

Điện – Điện tử

 Tài về

 

 

3

Công nghệ kỹ thuật Cơ khí

 Tài về

 

 

4

Thú Y

 Tài về

 

 

5

Công nghệ kỹ thuật Ô tô

 Tài về

 

 

 


Người lập biểu

 

 

 Trần Anh Sơn

Thái Nguyên, ngày…. tháng….năm 2019

Hiệu trưởng

(Đã ký)


TS. Ngô Xuân Hoàng

Các bài liên quan